سند نامه ::
 
دریافت انگشتر فیروزه‌ای

تاریخ 12 / 10 / 1353
درخواست كننده: Mrs. Irene Thurn
از استراليا
موضوع: نگارنده از دريافت انگشتر فيروزه‌اي كه براي دخترش فرستاده شده بوده است بي‌نهايت تشكر مي‌نمايد و اظهار مي‌دارد كه يك كتاب مربوط به حيوانات استراليا براي والاحضرت ولايتعهد به وسيله پست تقديم نموده است به اميد اينكه مورد توجه قرار گيرد.
كتاب رسيده؟
سابقه در ضميمه است. تحقيق شد تاكنون كتاب به دفتر نرسيده است.
6 / 12 / 53 ـ 15 / 10 / 53