سند نامه ::
 
هدیه: گردنبند

جناب آقاي اردشير زاهدي سفير اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر واشنگتن
تاریخ 4 / 9 / 1353
شماره: 3057
فتوكپي عريضه: Mrs . Elena du valle و بسته محتوي گردن بند مورد استدعاي نامبرده به پيوست ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است مقرر فرمايند از طريق سفارت شاهنشاهي به هر ترتيب كه مقتضي است بسته مذكور ر ا به نشاني ذيل:
353 Minola Drive
Miami Springs  Fla
U . S . A
به مشاراليه تحويل و از نتيجه اين دفتر را مستحضر نمايند. ج
رئيس دفتر مخصوص علياحضرت شهبانوي ايران
3 / 9 / 53