سند نامه ::
 
هدیه: اتومبیل رامبلر
موضوع: يك دستگاه ماشين رامبلر اهدائي به آقاي انورعلي اوف
تاریخ 6 / 3 / 1348
شماره:123 / ف د

جناب آقاي قريب
رئيس كل تشريفات شاهنشاهي
حسب‌الامر جهانمطاع شاهنشاه آريامهر ماشين ياد شده بالا از طريق بندر پهلوي به كشور شوروي ارسال گرديد. بدينوسيله در 4 برگ بارنامه و بيمه‌نامه ماشين فوق‌الذكر كه بايستي براي تحويل ماشين در اختيار گيرنده باشد به پيوست ارسال تا بهر نحو كه حضرتعالي صلاح ميدانند اسناد مزبور را براي آقاي انورعلي اوف ارسال فرموده و از نتيجه اين سازمان كل را آگاه فرمايند. *
رئيس كل سازمان فني و خدمات عمومي دربار شاهنشاهي
كامبيز آتاباي
446 / ت
7 / 3 / 48
* در سند دیگری آمده است:
شماره: 224 / ت تاريخ: 26 / 1 / 1344
جناب آقاي اسداله2 علم وزير محترم دربار شاهنشاهي
با كمال احترام پيرو نامه شماره 2270 / ت مورخ 29 / 12 / 1347 به ضميمه عين نامه آقاي پروفسور انور‌علي‌اف جهت استحضار عالي تقديم مي‌گردد.
رئيس كل تشريفات شاهنشاهي ـ هرمز قريب