سند نامه ::
 
هدیه اتومبیل آریا

تهران 12 جولای 1969
Your Excellency, *
Professor A.Allev asked me to notify You that car
جناب آقای پروفسور از من درخواست نموده که شما را از آن اتومبیل مطلع سازم.
'Arya" Presented by His lmperial Majesty the Shahanshah
آریا توسط سلطنت همایونی شاهنشاهی همراه با محموله مدارک به پروفسور آ الیو تقدیم شده است.
To Professor A.Aliev along With the shipment documents
در ضمن آقای آ الیو دوباره قدردانی خود را اظهار کرد.
Has been duely Submitted to him.
سپاس از این هدیه ارزشمند.
Meanwhile Mr. A.Aliev has again expressed his deepest
Gratitude for such a valuable present.
ارادتمند شما Sincerely Yours
V. Erofeev وی اروفیو
USSR Ambassador to lran سفارت آمریکا در ایران
His Excellency Mr. Hormoz Gharib
جناب آقای هرمز قریب
Chief Master of Ceremonies of
رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی تهران
The lmprial Court
Teheran