سند نامه ::
 
ساعت های طلا

جناب آقاي نبيل پيشكار علياحضرت فرح پهلوي شهبانوي ايران
تاریخ 4 / 12 / 1344
شماره: 1349

پنج عدد ساعت مچي و جيبي طلا كه داراي آرم سلطنتي مي‌باشد
به شرح زير:
ساعت مچي مردانه مارك امگا طلا1 عدد
" " زنانه " موادو " 1 "
" " " " امگا " 1 "
" جيبي مردانه " " " 1 "
" " " " موادو 1 "
5 عدد
براي گذراندن از شرفعرض علياحضرت فرح پهلوي شهبانوي ايران به آن پيشكار تحويل گرديده خواهشمند است دستور فرمايند چنانچه ساعت‌هاي مورد بحث در خدمت علياحضرت معظم‌لها باقي مي‌ماند مراتب را تائيد فرمائيد.
سرپرست امور مالي دربار شاهنشاهي