سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی : عامل تمام خرابيها و آتش سوزيها خود دولت است

موضوع : گفتگوى شيخ محمد تقى فلسفى
به : 312 تاریخ 15 / 9 / 57
از : 20 ه 12 شماره : 27626 / 20 ه 12

روز 13 / 9 / 57 نامبرده بالا ضمن گفتگو با شخص ناشناسى در حالى كه خيلى عصبانى بود فحاشى زيادى بدولت فعلى نمود و گفت اين دولت بدبخت و ديوانه كه شرم ندارد در مساجد را بروى مردم بسته از دروغ ميگويد ما بمراسم عزادارى احترام ميگذاريم و مردم ميتوانند مجالس خود را برگزار نمايند اگر دولت اين چند روز اول ماه محرم نظاميان را از خيابانها جمع ميكرد و مجالس را آزاد ميگذاشت تا مردم به عزادارى خود به پردازند ديگر اين خرابيها و آشوبها و پشت بام رفتنها اتفاق نمى‏افتاد چه كنند مردم بيچاره بحالت انفجار رسيده‏اند از اينكه جائى براى فرياد زدن و شعار دادن ندارند لذا اجبارا در اين سرما به پشت بامها روى ميآورند و عامل تمام اين خرابيها و آتش سوزيها خود دولت است.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : شنبه مورد اعتماد است و بصحت خبر اطمينان حاصل است.
نظريه سه شنبه : در مرخصى است.
نظريه چهارشنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد ميباشد.
ارسال گردد. 15 / 9
جهانگيرى 15 / 9

1ـ به جهت جلوگيرى حكومت نظامى از اجتماع مردم در تكايا و حسينيه‏ها و مساجد مردم تهران از اولين شب ماه محرم به پشت بامها رفته و اقدام به دادن شعار اللّه‏ اكبر، خمينى رهبر مى‏كردند و رئيس حكومت نظامى ايران ژنرال غلامرضا ازهارى در نطقى كه در مجلس سناى شاهنشاهى كرد گفت : شعارهاى پشت بام مردم صداى نوار ضبط صورت است ! فرداى آن روز مردم در خيابانها شعار مى‏دادند ازهارى گوساله، باز هم بگو نواره، نوار كه پا نداره، و اين سخن ژنرال فرارى شاه اسباب مضحكه مردم گرديد!