سند نامه ::
 
فهرست اسامی وعاظ ممنوع المنبر

گزارش درباره : وعاظ ممنوع المنبر
از : 312 تاریخ 21 / 6 / 57

محترما باستحضار ميرساند :
بدينوسيله صورت اسامى وعاظ و عناصر افراطى مذهبى كه بعلت ايراد مطالب خلاف مصالح مملكتى و تحريك‏آميز ممنوع از وعظ شده‏اند بپيوست از نظر عالى ميگذرد.
همانطوريكه استحضار دارند، وعاظ و عناصر افراطى كه تا چند سال قبل ممنوع از وعظ بودند قريب 30 الى 50 نفر بود كه بعلت گسترش فعاليتهاى افراطى مذهبى و متعاقب آن توسعه و آغاز فعاليتهاى گروههاى هوادار جبهه باصطلاح ملى و روحانيون افراطى به تعداد افراد ممنوع المنبر از وعظ افزوده شد و اكنون طبق ليست مذكور 124 نفر ممنوع از وعظ ميباشند.
افزايش تعداد وعاظ ممنوع المنبر مشكلات زير را در پى داشته است:
1ـ كنترل مجامع و محافل مذهبى براى جلوگيرى از سخنرانى وعاظ و سخنرانان مذهبى ممنوع از وعظ با اشكال مواجه بوده و امكان جلوگيرى از سخنرانى تمامى اين افراد در نقاط مختلف كشور امكان‏پذير نيست.
2ـ روحانيون افراطى ممنوع از وعظ براى سخنرانى در مجامع و محافل مختلف به شيوه‏هاى مختلفى متوسل ميشوند و با انتخاب نام مستعار و يا مسافرت به شهرهاى غير از محل سكونت خود از منبر استفاده و سپس محل را ترك ميكنند.
3ـ عناصر دعوت كننده از وعاظ مذكور كه اغلب از افراطيون مذهبى هستند، عموما با همفكرى چند تن از عوامل مذهبى منطقه نسبت به دعوت واعظ مورد نظر اقدام بطوريكه حضور اينگونه وعاظ در يك منطقه تا قبل از سخنرانى وى و حتى بعد از آن روشن نميگردد.
4ـ ممنوع از وعظ شدن روحانيون افراطى معروفيت آنها را در پى داشته و اين امر موجب توجه عناصر افراطى به آنها و دعوت براى سخنرانى از آنان ميگردد. اين موضوع وسيله و عاملى است كه آنها از منبر بصورت غير مجاز آن استفاده كنند.
5 ـ با ممنوع از وعظ شدن روحانيـون افراطـى نه تنها در آمد آنهـا قطع نميگـردد كه موجبـات تنبه آنهـا از اقدامـات خلاف گـردد، بلكه اين امر اغلب اوقات وسيله‏اى بوده كه روحانيون افراطى با تمسك بآن معروفيت پيدا نمايند و بدين وسيله با جلب توجه عناصر افراطى مذهبى راه را براى پرداختن وجوه شرعى بآنها باز نمايند. لذا مشاهده ميشود كه وضع مالى اين قبيل از وعاظ و روحانيون اكثرا به نسبت ديگران بهتر و از شرايط زندگى راحت‏ترى برخوردارند.
6ـ وعاظ ممنوع از وعظ قبلاً پس از ممنوع المنبر شدن با توسل به برخى از روحانيون و آيات و يا نوشتن داد خواستهاى متعدد و ابراز ندامت از اعمال گذشته خود تقاضاى رفع ممنوعيت از منبر خود را ميكردند كه در سنوات اخير اينگونه توسل و نوشتن داد خواستها به نسبت قبلى كمتر شده و وعاظ ممنوع از وعظ تقاضائى در زمينه رفع ممنوعيت از منبر خود نميكنند.
7ـ بطوريكه تجربه نشان داده تعدادى از وعاظ كه ممنوع از وعظ شده و پس از [اينكه] رفع ممنوعيت از منبر از آنها بعمل آمده، پس از گذشت مدتى همان رويه قبلى خود را در پيش گرفته‏اند و مجددا ممنوع از وعظ گرديده‏اند و اين امر براى چندين بار استمرار يافته بدون آنكه اينگونه وعاظ واقعا در نيت و هدف قبلى تغييرى داده باشند. مجموعا با توجه به موارد بالا كه ذكر شد، توسل به ممنوع از وعظ كردن روحانيون افراطى هر چند در گذشته تا حدودى داراى اثراتى بود و موجب ميگرديد كه روحانيون افراطى تا حدى از دنبال كردن اعمال خلاف خود بازداشته شوند، ليكن در شرايط فعلى آن اثرات گذشته بر اعمال و گفتار آنها مترتب نيست و تاثيرپذيرى موضوع (ممنوع از وعظ كردن) آن حالت و شرايط قبلى خود را تا حدود زيادى از دست داده است. لذا پيشنهاد ميگردد:
1ـ منبعد جز در موارد استثنائى كه وضعيت و سوابق واعظ يا روحانى مورد نظر ايجاب نمايد از ممنوع از وعظ كردن وعاظ و روحانيون خوددارى و بر حسب درجه و شدت عملى كه انجام داده با مدارك موجود از واعظ مورد بحث نسبت به تعقيب قانونى اينگونه وعاظ اقدام گردد.
2ـ از وعاظى كه طبق ليست تقديمى ممنوع المنبر هستند جز عده‏اى كه با علامت مثبت مشخص شده‏اند، بقيه از ليست حذف و در صورت اقدام به عمل خلاف مصالح مملكتى و يا ايراد مطالبى كه تعقيب قانونى را الزام آور سازد نسبت به تعقيب قانونى آنها اقدام گردد.
از طبقه بندى سرى خارج و در طبقه بندى خيلى محرمانه قرار گرفته است.
از كلاسه 96190 شخصى (محمد تقى فلسفى) رديف 82 بايگانى شود. 21 / 6 / 57
اصل 129319