سند نامه ::
 
دستور مراقبت همه جانبه ساواک از آیت الله فلسفی

درباره : شيخ محمد تقى فلسفى بازگشت بشماره 21391 / 20 ه 12 ـ 2 / 3 / 37
از : 312 تاریخ 11 / 3 / 57
به : 20 ه 12 شماره : 3077 / 312

با توجه به اينكه به نامبرده بالا توجه داده شده اين جلسات را ديگر دائر نكند و در منزل خيابان زعفرانيه باشد خواهشمند است دستور فرمائيد مراقبت نمايند عمل مينمايد يا خير. از او مراقبت همه جانبه معمول و نتيجه را به موقع به اين اداره كل اعلام دارند.

مدير كل اداره سوم
ثابتى
از طرف عطارپور

محترما باستحضار ميرساند
در حال حاضر از منبع 1585 در مورد منزل شهر و شميران وى استفاده و اخبار مكتسبه بموقع باستحضار رسيده و منابع در اينمورد توجيه شده‏اند در صورت تصويب نامه‏اى در مورد نامبرده بسازمان شميران ارسال گردد.
11 / 3 / 37
گوينده ـ قيدر
گيرنده ـ علاء الدينى
ساعت 1125 روز 11 / 3 / 37
در بدو امر بايد در جريان............شرح لازم بسازمان شميران ابلاغ نمائيد.
محترما بعرض ميرسد قبلاً هم دستور مراقبت به بخش 12 ابلاغ گرديده است. 11 / 3