سند نامه ::
 
جلسات روزمره آیت الله فلسفی در منزل

درباره : شيخ محمد تقى فلسفى واعظ پيرو 21174 / 20 ه 12 ـ 25 / 2 / 37
به : مديريت كل اداره سوم (312) تاریخ 2 / 3 / 57
از : سازمان اطلاعات و امنيت تهران شماره : 21391 / ه 12
نامبرده بالا كه چنـد سال است ممنوع المنبر گرديده همه روزه در منزل شهرى خود واقـع در خيابان رى با حضور روحانيون و وعاظ تحت عنوان بحث پيرامون مسائل دينى جلساتى تشكيل كه كليه مسائل روحانيت در اين جلسـات مـورد بررسـى قرار ميگيرد و چون سالهـا در اداره منابـر تهـران و شهرستانهـا يكه تـاز بـوده لذا مورد احتـرام خاص روحانيت واقع و در كليه موارد از وى نظر خواهى مينمايند. و از آنجا كه فردى زيرك ميباشد سعى مينمايد از دخالت مستقيم خوددارى ولى محارم و نزديكان خود را بموقع راهنمائى نموده و در حال حاضر مورد علاقه شديد طرفداران خمينى ميباشد. و از طرفى با بعضى از مقامات و شخصيتهاى كشور ارتباط داشته و در مواقع نياز براى انجام خواسته‏هاى خود از آنان استمداد ميطلبد. ياد شده در حوادث اخير قم تبريز ـ يزد ـ و تهران دقيقا در جريان بوده و بموقع با آيات قم و ساير شهرستانها تماس بر قرار و در جريان كيفيت فعاليت عناصر مذهبى قرار داشته است و برابر اطلاع روز 21 / 2 / 37 در برگزارى مجلس ختم مسجد جامع بازار توسلى گرداننده مسجد ارك اظهار داشته واعظ مجلس امروز عبائى اهل قم ميباشد و ضمن تماس با فلسفى از وى خواسته تا به واعظ مذكور تذكر دهد درمنبر مراقب سخنان خود باشد با توجه به موارد فوق و گزارشات واصله از منابع نامبرده فعاليتهائى در زمينه مذهبى انجام كه مراقبت از وى ادامه داشته و هر گونه خبر واصله بموقع باستحضار خواهد رسيد.

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت تهران.
پرنيان فر.

باو توجه داده شده اين جلسات را ديگر دائر نكند و در منزل خيابان زعفرانيه باشد مراقبت نمايند
عمل مينمايد يا نه و مراقبت از او همه جانبه باشد. ثابتى1 10 / 3 / 37
محترما باستحضار ميرساند. 10 / 3 / 37
آقاى صدر
اوامر تلفنى به آقاى بهشتى اعلام شد تا مجددا تلفنگرام نمايد. 11 / 3


1ـ در حاشيه سندى مشابه اين برگه خبر در پى دستور ثابتى منبى بر مراقبت همه جانبه از او، چنين نوشته شده است : در سابق وسائلى در اين منزل بوده و با استفاده از وسايل فنى مذكور مى‏توانستند بهره بردارى نمايند بعرض برسانيد تا اظهارات مراجعين چند روزى مورد بهره بردارى قرار گيرد. 1 / 3 / » مقصود از وسائل فنى وسائل استراق سمع ميباشد كه نيروهاى امنيتى در منزل آقاى فلسفى تعبيه كرده بودند و پيش از اين نيز ساواك اين اقدام را كرده بود كه با هوشيارى آقاى فلسفى نيروهاى ساواك ناكام مانده بودند. لطفا به سند بعد مراجعه كنيد.