سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی : دین از سیاست جدا نیست

موضوع : محمدتقى فلسفى
به : 312 تاریخ 17 / 1 / 57
از : 20 ه 12 شماره : 20227 / ه 12

نامبرده بالا ضمن مذاكره با يكى از روحانيون در مورد بازگشت از يزد اعلام داشته كه قرار بوده روز 16 / 1 / 37 به تهران مراجعت نمايد ليكن بدرخواست شهربانى يزد يك روز جلوتر و بدون آگاهى آنان به تهران بازگشته و منظور از عزيمت خود به يزد را ديدار طلاب شهرستان مزبور و تشكر از آنان اعلام داشته است وى همچنين گفته است كه در يزد يكبار بطور خصوصى سخنرانى نموده و به طلاب تاكيد نموده كه مسئله دين از سياست جدا نميباشد.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد
نظريه سه شنبه ـ با توجه به دسترسى و صداقت منبع مفاد گزارش مقرون به صحت است. اطلاعات تكميلى متعاقبا باستحضار خواهد رسيد.
نظريه چهارشنبه ـ نظريه سه شنبه مورد تأييد است اطلاعات واصله از طريق منبع 1585 متعاقبا باستحضار خواهد رسيد.
گوينده ـ علاء الدينى گيرنده ـ چهاردولى
بسازمان تهران اعلام شود بفرموده بايد هر گونه حركت فلسفى از هر جهت تحت مراقبت باشد
اقدام لازم بعمل آورند. 17 / 1 / 37 ثابتى محترما باستحضار ميرساند 17 / 1 / 37
آقاى صالحى 17 / 1 / 37
در اجراى امر اقدام شود. 19 / 1