سند نامه ::
 
استقبال ازآیت الله فلسفی در شهرستان میبد

موضوع : محمد تقى فلسفى
به : 312 تاریخ 23 / 1 / 57
از : 10 ه 2 شماره : 5356 / 10 ه 2

روز هشتم يا نهم فروردينماه جارى شيخ محمد تقى فلسفى واعظ معروف وارد ميبد يزد گرديد و در مدرسه علميه ميبد در مـورد رهبر سخنـرانى نمود و حدود نيمساعت در ميبد مانـد تعـداد 50 دستگاه ماشين سـوارى نامبرده را بدرقه و استقبال نمودند و در حين بدرقه شعارهائى بنفـع خمينـى ميدادند وى در تفـت و جاهـاى ديگـر نيز سخنرانيهائى نمود و بطوريكه شايع بود نامبرده برنامه سخنرانى نيز در مسجد حضيره [حظيره] يزد داشته كه از آن جلوگيرى بعمل آمده بود.1
نظريه شنبه: نامبرده بالاى منبر نرفت و فقط پشت ميكروفون قرار گرفت و صحبت كرد.
نظريه يكشنبه: هر گونه تحقيق بيشتر در زمينه مفاد گزارش از طريق سازمان ذيربط ميسر است. راستگو
نظريه چهارشنبه: نظريه يكشنبه مورد تأييد است. الهام
نظريه جمعه: نظريه چهارشنبه مورد تأييد است. پژواك
نظريه 10 ه: نظريه سلسله مراتب عملياتى مورد تأييد است.
گيرندگان : 323 جهت ضبط در محصول منبع


1ـ گزارش ديگرى از سفر آقاى فسلفى به يزد توسط ساواك يزد به مركز به شرح زير ارسال شده است :
تاريخ : 27 / 1 / 37
موضوع : فلسفى
حاجى ابوالقاسم يزدانى كه بمنظور ديدن دوستان خود به شهرستان يزد مسافرت نموده بود پس از مراجعت به يكى از دوستانش اظهار داشته كه فلسفى 20 روز تمام در يزد بطور محرمانه در منزل دوستان خود رفته و فرد فرد مردم را تشويق و تبليغ مينموده كه بايد چهلم بگيريد و در برابر هر گونه حوادث ايستادگى كنيد حاجى ابوالقاسم يزدانى همچنين عنوان نمود در منزل يكى از دوستانم بودم كه جوان ريش دارى به آنجا آمد و گفت روز چهلم خدا بخير بگذراند كه چهلم با تحريكات آقاى فلسفى مردم يزد ناراحتى درست ميكنند و امكان آدم كشى دارد.
نظريه شنبه: در مورد بودن فلسفى در يزد نيز بعضى اشخاص تائيد نموده‏اند.