سند نامه ::
 
سخنرانی آیت الله فلسفی در باره استیضاح دولت

از: سمنان تاریخ 14 / 3 / 52
به: مركز 312 شماره: 2328 / ه

ساعت 2030 روز 12 / 3 / 53 دو فقره جزوه سخنرانى فلسفى در شب عاشورا تحت عنوان استيضاح دولت در محوطه مدرسه راهنمائى داريوش شهرستان شاهرود مشاهده كه وسيله رئيس مدرسه و معاون جمع‏آورى و از طريق آموزش و پرورش شاهرود باين ساواك ارسال كه با پيك فرستاده خواهد شد. ضمنا عامل يا عاملين پخش پس از شناسائى بعرض خواهد رسيد.
گوينده: صفارى
گيرنده: كاشى
ساعت: 1115
محترما بعرض ميرساند
14 / 3 / 53
سابقه موضوع چيست؟
15 / 3 / 53
محترما سابقه با راهنما مشخص و از عرض ميگذرد
18 / 3 / 53
آقاى وثوقى پس از وصول جزوه‏ها، بررسى و بهره‏بردارى شود ضمنا نتيجه اقدامات در مورد شناسائى عاملين توزيع استعلام شود 18 / 3