سند نامه ::
 
ممنوع المنبرها و دردسر ساواک در ماه مبارک رمضان

درباره : ماه مبارك رمضان سال 1393 پيرو شماره 3645 / 312 ـ 11 / 4 / 52
به : رياست ساواك تاریخ 14 / 6 / 52
از : اداره كل سوم (312) شماره : 5849 / 312
با فـرا رسيـدن مـاه مبارك رمضـان سال 1393 امكان دارد پـاره‏اى از وعاظ و عناصر افراطى مذهبى فرصتى پيدا كنند كه برخى از مسائل و موضوعـات مذهبـى را در قالب مطالب تحريك‏آميز و خلاف مصالح مملكتى در بالاى منبر عنوان نموده و تبليغـات سوئـى بنمايند. عليهذا با ارسال ـ برگ (ــــ نسخه) صورت اسامى وعاظ ممنـوع‏المنبـر و اشخاصيكه با سپردن تعهد مجاز باستفاده از منبر ميباشند خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت بجلوگيرى از هرگونه فعاليت مضره وعاظ و عناصر افراطى مذهبى، ضمن همكارى با سازمانهاى انتظامى محل پيش‏بينى و مراقبتهاى لازم معمول و نتيجه را اعلام دارند.

مدير كل اداره سوم ـ ثابتى

رديف شماره 4 ممنوع الوعظ
اصل در 161114 است
در پرونده فلسفى بايگانى شود 96190
طى شماره 14 / 6 / 54 5848 / 312 شهربانى كل كشور و ژاندارمرى
طى شماره 14 / 6 / 52 5849 / 312 كليه ساواكها

1ـ ساواك شبيه به اين دستور العمل را در مورد تمام روحانيون ممنوع المنبر براى ساواكهاى سراسر كشور ارسال داشته و ليست آنان را پيوست نامه فرستاده است كه رديف شماره 4 آن ليست آقاى فلسفى بوده است.