سند نامه ::
 
خشم مردم از ممنوع المنبر شدن آیت الله فلسفی
موضوع: محمد تقى فلسفى
به : 312 تاریخ 29 / 5 / 52
از : 9 / ه شماره : 9629 / 9ه
ياد شده براى طلاب و وعاظى كه بديدن او در منزل برادرش واقع در خيابان شاهرضا ميروند در مورد فن سخنرانى و خطابه صحبت و ادامه داده ديروز 60 نفر آمده بودند و چون اينجا شلوغ است و احتياج بمسجدى دارد و اگر مسجد باشد احتياج به بلندگو دارد و اگر بلندگو باشد جنبه منبر بخود ميگيرد و من ممنوع المنبر هستم لذا اين جلسه را تعطيل اعلام مينمايم.

نظريه شنبه : طلاب از سخنان فلسفى ناراحت شده و زمزمه ميكردند چرا بايد فلسفى ممنوع‏المنبر باشد
نظريه يكشنبه : بشهربانى اعلام گرديده كه مجددا بوى يادآورى نمايند نامبرده علاوه بر اينكه ممنوع‏المنبر ميباشد حق ندارد نشسته و يا ايستاده براى ملاقات‏كنندگان خود سخنرانى نمايد در صورتيكه برويه خود ادامه دهد شديدا در مورد مشاراليه تصميمات مقتضى اتخاذ خواهد شد. آرزو

آقاى وثوقى: بهره‏بردارى شود 1 / 6

96190 بايگانى شود