سند نامه ::
 
سخنرانی آیت الله فلسفی علیه وزیر دربار

موضوع: نوار ضبط صوت فلسفى
به : 312 تاریخ 2 / 5 / 52
از : 6 / ه / 1 شماره : 35886 / 1ه

خبر واصله حاكيست كه نوار ضبط شده سخنرانى فلسفى عليه آقاى علم وزير دربار شاهنشاهى در اهواز خيابان پهلوى وسيله شخصى كه علامت زخم قديمى در سمت چپ صورتش مشهود است بمبلغ 250 ريال بفروش ميرسد.
ملاحظات 6 / ه :
مراتب بمنظور تعيين صحت و يا سقم و شناسائى عامل و عاملين و جمع‏آورى نوار مزبور به ساواك اهواز اعلام كه نتيجه بموقع باستحضار خواهد رسيد*

گوينده تلفنگرام جهان‏فر از آبادان. بهزادى
افسر ارشد نگهبان

آقاى وثوقى
تلگراف شود جمع‏آورى و نتيجه اعلام گردد.
3 / 5


* در سند زير كه عطف به
شماره اين سند شده است چنين آمده است :
1ـ به: رياست ساواك استان خوزستان(آبادان)
از : اداره كل سوم(312)
تاريخ :8 / 5 / 52
شماره: 4607 / 312
درباره: نوار سخنرانى فلسفى واعظ
بازگشت به 35886 / 1ه
ـ2 / 5 / 52
خواهشمند است دستور فرمائيد نتيجه اقدامات معموله را باين اداره كل منعكس نمايند.
مدير كل اداره سوم ثابتى
.... / 5 / 52
و پاسخ ساواك خوزستان بدينشرح است:ژ

2ـ به : مديريت كل اداره سوم / 312
از : ساواك استان خوزستان
تاريخ : 4 / 6 / 52
شماره : 36224 / ه1
درباره : نوار سخنرانى فلسفى بازگشت به 4607 / 312 ـ 8 / 5 / 52
برابر تحقيقات معموله وسيله ساواك اهواز و شهربانى اهواز شخص مورد نظر تاكنون شناخته نگرديده است. ضمنا اطلاعات بيشترى از ساواك ايذه خواسته شده كه نتيجه بموقع بآگاهى خواهد رسيد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت استان خوزستان. شاهين