سند نامه ::
 
دستور جدید به ماموران ساواک

درباره: شيخ محمد تقى فلسفى واعظ بازگشت به 2078 / 20 ه 12 ـ 10 / 3 / 52
به: رياست ساواك تهران (20 ه 12) تاریخ 19 / 3 / 52
از: اداره كل سوم (312) شماره: 2819 / 312

نامبرده بالا بجهت از دست دادن موقعيت سابق خود تلاش دارد كه خود را به عناصر مخالف دولت نزديك و از اين طريق بنفع خود بهره‏برداريهائى بنمـايـد. بهميـن جهـت مشاراليه در خفا و بطور پنهانـى تحريكاتـى را در بين متعصبيـن مذهبـى و روحانيون افراطى انجام ميدهـد و بنابـرايـن ضروريست كه در كسب اطلاع از فعاليتها و اقدامات يـاد شـده حداكثـر تـلاش بعمل آورده شود. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن توجيه و هدايت منابع در اين زمينه اقدامات لازم معمول و اطلاعات مكتسبه را باين اداره كل اعلام نمايند.
مدير كل اداره سوم
ثابتى
دايره 2
آقاى ميرمصداق پاسخ داده شود كه همانطوريكه طى گزارش خبر شماره 2078 / ـ 20 ه 12ـ 10 / 3 / 52 باستحضار رسيد فلسفى سعى دارد كه وارد دسته مخالفين نگردد و بعناوين مختلف اين عده را بآرامش دعوت مينمايد و به نامه شماره17 / 3 / 522283 / 20 ه 12 مراجعه نمايند. 20 / 3 / 52