سند نامه ::
 
نقشه جدید ساواک علیه آیت الله فلسفی

موضوع : تشكيل جلسه منزل فلسفى
به : 312 تاریخ 8 / 4 / 51
از : 20 ه 12 شماره : 12626 / 20 ه 12
شيخ محمد تقى فلسفى روزهاى شنبه درباره عيادت زنهاى مدينه از فاطمه زهرا صحبت ميكند و در بين صحبتها هيچگونه حرفهاى سياسى نميزند و دستور داده در مجلس بحث خارج از مطالب علمى صحبتى نشود چون مجلس عمومى است و بايد كاملاً آرام و بدون كنايه باشد او در شميران مشغول نوشتن كتابى راجع به فاطمه زهرا ميباشد. نظريه شنبه. بنظر اينجانب آنروزها كه فلسفى داغ دل نداشت در وقتش كار خود را ميكرد حالا كه از دستگاه عقده دارد و پى فرصت ميگردد تا تلافى نمايد لذا بايد اصولاً اجازه تشكيل چنان مجالسى را باو نداد و بهترين راه اينست كه افرادى را در لباس روحانى و يا بعضى از روحانيون و عده‏اى عادى را به مجلس او فرستاد تا بمحض شروع بحث وى با خنديدن و گفتن متلك‏هاى آخوندى او را آلت دست قرار دهند بديهى است در چنين شرايطى خودش جلسه را تعطيل خواهد كرد و هر گونه راه ديگرى جهت جلوگيرى از درس وى باعث بزرگ شدن او ميگردد.
نظريه سه شنبه. با توجه باينكه شنبه قادر است نظرى كه داده اعمال نمايد در اين زمينه نظريه اعلام گردد تا با او تماس حاصل شود و نتيجه اعلام گردد. سپاهى
نظريه چهارشنبه ـ نظرى ندارد. پاد ـ دايره عمليات نظريه شنبه منطقى و معقول است طبق دستورالعمل‏هاى صادره اقدام شود. 10 / 4 پرونده شيخ محمد تقى فلسفى بايگانى شود. 24 / 7