سند نامه ::
 
درباره جلسات درس آیت الله فلسفى

بازگشت بشماره 3026 / 312 ـ 23 / 3 / 51
به : رياست ساواك مديريت كل اداره سوم 312 تاریخ 29 / 3 / 51
از : ساواك تهران شماره : 12347 / 20 ه 12

نظريه سه شنبه ذيل گزارش خبرى 11771 / 20 ه12 ـ 11 / 3 / 51 مبتنى براين برنامه بوده كه چون ياد شده جلسه درس ترتيب داده و منبريها و طرفداران وى در آن شركت مينمايند كه باعث تجليل از وى ميشود تحت عنوان اينكه هر گونه جلسه متشكله در حوزه استحفاظى كلانتريها لزوما ميبايست با اطلاع كلانترى مربوطه باشد و كلانترى محل سكونت وى نيز از اين طريق دخالت و مأمورينى بطور آشكار همه روز در منزل وى بگمارد و به ترتيب اسامى ترددكنندگان از آنان استفسار و ثبت گردد و بالنتيجه در روحيه شركت كنندگان مؤثر واقع و تردد آنان محدودتر ميگردد بدون ترديد فلسفى پس از آگاهى از اين امر ممكن است جلسه خود را تعطيل نمايد. البته اظهارنظرى بوده كه بررسى انجام آن ميبايد با نظر آن اداره كل باشد بديهى است چنانچه بمصلحت نيست اين ساواك نظر خاصى نداشته و نخواهد داشت و كماكان وسيله منابع مربوطه از جلسات درس وى مراقبت بعمل خواهد آمد.

رئيس ساواك تهران نواب

اقدام كننده ... رئيس اداره امنيت داخلى
رئيس بخش 12 شهسوارى