سند نامه ::
 
عکس‌ها سوزانده شود

موضوع : عكس محمد تقى فلسفى
به : 312 تاریخ 23 / 11 / 50
از : 7 ه شماره : 17301 / ه

در بيشتر محافل و مجالس بحث بر سر عكسهاى آقاى فلسفى است وغالبا با شك و ترديد درباره صحت و واقعيت عكس بحث ميكنند و عموم تشنه ديدار اين عكسها هستند و با اصرار هر چه تمامتر افراد از يكديگر سئوال ميكنند عكسها را ديده‏ايد يا داريد و اگر بدست آورديد بما نشان بدهيد ضمنا آقاى حاج خليل حق نگهدار اظهار ميكرد عكس‏هاى لخت آقاى فلسفى براى آقايان محلاتى و حائرى رسيده و حائرى گفته بمحض وصول عكس و رويت آن عكس را سوزانده است كه مبادا ديگران به بينند.
نظريه شنبه. نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه. 1ـ اظهارات شنبه مورد تاييد است. 2ـ چنانچه تعدادى ازعكسهاى فلسفى براى افراد شركت كننده در جلسه تفسير قرآن ارسال گردد در تغيير نظر آنان نسبت به روحانيون موثر خواهد بود. دلگشا
نظريه چهارشنبه. صحت اظهارات شنبه بعيد بنظر نميرسد.
نظريه 7 ه ـ نظر چهارشنبه مورد تاييد است.
دايره عمليات بهره بردارى شود 28 / 11