سند نامه ::
 
علت جلوگیری از منبر آیت الله فلسفی

موضوع : شيخ محمد تقى فلسفى
تاریخ 14 / 11 / 50
نامبرده بالا كه چند روزى بود در مسجد جامع بازار بمنبر ميرفت بعداز ظهر روز 10 / 11 / 50 جهت سخنرانى به مسجد نيامد و مردم به يكديگر ميگفتند از طرف سازمان امنيت او را ممنوع المنبر كرده‏اند در آن ميان مرتضى تجريشى بيكى از شركت كنندگان گفت برو پشت بلند گو و بمردم بگو منبر فلسفى به دستور سازمان امنيت ممنوع شده است ولى بعدا از اينكار منصرف شد و بآن شخص گفت شما را ميشناسند خوب نيست و چند نفر ديگر را صدا كرد و بآنها گفت برويد در گوشه كنار مسجد بمردم بگوئيد سازمان امنيت فلسفى را ممنـوع المنبر كرده اسـت ضمنا يكى ديگر از شركت كنندگان بنام مهـدى ثقفـى كه دانشجـوى دانشگاه آريامهـر و برادر همسر خمينى ميباشد و در همان جلسه حضور داشته بطور خصوصى براى يكى از دوستانش گفته است چندى قبل از طرف سازمان امنيت عكس يك مرد لخت را در حالى كه با زنى در آغوش هم ميباشند چاپ و در بازار توزيع شده منتها بجاى آن مرد عكس سر فلسفى را چاپ كرده‏اند كه نشان بدهند صاحب عكس فلسفى ميباشد البته چند سال قبل هم از اين نوع كارها كرده‏اند و چون قرار بود امشب فلسفى راجع به اين موضوع صحبت بكند از منبرش ممانعت بعمل آورده‏اند.
نظريه شنبه.نظرى ندارد. نظريه
يكشنبه. هر گونه سئوالى پيرامون اظهارات مهدى ثقفى از او بشود موجب شناسائى منبع خواهد شد. ضمنا مهدى ثقفى و مرتضى تجريشى در 312 و 351 سابقه دارند. آمال نظريه سه شنبه. نظريه يكشنبه مورد تاييد است. سپاهى