سند نامه ::
 
دستورات لازم برای جلوگيرى از منبر رفتن آیت الله فلسفی

موضوع : محمد تقى فلسفى فرزند محمدرضا بازگشت بشماره 9175 / 312 ـ 19 / 11 / 50
از : شهربانى كل كشور (اداره اطلاعات) تاریخ 12 / 11 / 50
به : رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور شماره : 207 ـ 23 ـ 657

در مورد جلوگيرى از منبر رفتن نامبرده بالا دستورات لازم داده شده است.

رئيس شهربانى كل كشور
سپهبد صدرى
از طرف سرلشگر جعفرى بايگانى شود.
دايره عمليات 16 / 11