سند نامه ::
 
باید از او (فلسفی) دفاع شود

موضوع : عكسهاى پخش شده فلسفى
به : 312 تاریخ 10 / 11 / 50
از : 20 ه 12 شماره : 140622 / 20 ه 12


تقوى شيرازى ضمن يك ملاقات خصوصى سئوال كرد درباره عكسهاى فلسفى چه نظرى داريد و اضافه كرد اگر راست هم باشد بايد دفاع كرد و تا سر حد قدرت در مجالس زيادى از ايشان دعوت شود و وقتى كه همراه عده‏اى به مجلس وارد ميشود بنفع او شعار بدهند تا شخصيت او معلوم شود زيرا سازمان امنيت تصميم دارد بعدها عكـس خمينـى را چنين درست كرده پخش نمايد بايد فكر اساسى كرد.1

نظريه شنبه. نظرى ندارد.
10 / 11
نظريه سه شنبه. نظرى ندارد. سپاهى
نظريه چهارشنبه. نظرى ندارد. پاد
دايره بررسى
در گزارش روزانه درج و بهره بردارى شود. 10 / 11
درج گرديد 11 / 11 / 50
96190 بايگانى شود.

1 ـ در همين تاريخ منابع ساواك گزارش ديگرى از عكس‏العمل منفى مردم عليه توطئه ساواك را به اين شرح گزارش كرده‏اند:
تاريخ : 10 / 11 / 50
توسلى كه مسجد ارگ دست اوست ضمن يك صحبت خصوصى اظهار داشت عكس فلسفـى را ديدى دولـت و سازمان امنيت اينطور ميكند هيچ راهى ندارد جز اينكه با سازمان مبارزه كرد و به مردم گفت اين عكسها دروغ است چون فلسفى زبان گوياى اسلام است از اين عكسها بتمام مجلات و روزنامه‏ها با پست فرستاه‏اند.
نظريه شنبه. نظرى ندارد.
نظريه سه‏شنبه. بايد در انتظارعكس العمل بعدى مردم در زمينه پخش عكسهاى فلسفى بود. سپاهى
نظريه چهارشنبه. نظرى ندارد.
پاد