سند نامه ::
 
ممنوع المنبر شدن آیت الله فلسفی

درباره : محمد تقى فلسفى فرزند محمدرضا شغل واعظ
به : رياست شهربانى كل كشور (اداره اطلاعات) تاریخ 9 / 11 / 50
از : ساواك شماره : 9175 / 312
نامبرده بالا يكى از وعاظ ناراحت تهران ميباشد كه بعضا در بالاى منبر مطالب انتقادآميزى اظهار مينمايد و اخيرا نيز رويه خود را تغيير داده و روى منبر مبادرت باظهارات حاد و خلاف مصالح مملكتى نموده است. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد نام مشاراليه را جزو وعاظ ممنوع المنبر منظور و نتيجه را باين سازمان اعلام نمايند1
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور
ارتشبد نصيرى

از طرف مدير كل اداره سوم ـ مقدم
گيرنده
رياست ساواك تهران ه 12 پيرو 9107 / 312 ـ 6 / 11 / 50 جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضى بكليه ساواكهاى تابعه ابلاغ گردد. 10 / 11 / 50
بعرض ميرسد
10 / 11 / 50

1 ـ به : كليه ساواكهاى باستثناء اردوگاه شمال
از : مركز
رمز شود
تاريخ 9 / 11 / 50
محمد تقى فلسفى يكى از وعاظ ناراحت ميباشد از منبر رفتن وى جلوگيرى گردد. محترما اين تلگراف در اجراى اوامر رياست اداره يكم تهيه شده است.
مجتبوى 9 / 11 / 50