سند نامه ::
 
شیطنت ساواک

درباره : توزيع عكس
به : رياست ساواك تهران 20 ه 12 تاریخ 4 / 11 / 50
از : اداره كل سوم 312


بدينوسيله 200 قطعه عكس عملياتى محمد تقى فلسفى واعظ به پيوست ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد بنحو مقتضى و غير محسوس نسبت به توزيع آن در بين بازاريان متعصب مذهبى تهران على الخصوص طبقه جوان اقدام و نتيجه را با تعيين عكس العمل دريافت كنندگان عكس مزبور باين اداره كل گزارش نمايند.

مدير كل اداره سوم.
مقدم
از طرف .......
4 / 11 / 50

محترما اين نامه در اجراى اوامر تيمسار مديريت كل منعكس شود.
6 / 11 / 50
تهيه كننده: .... 2 / 11 / 50
رئيس بخش 312 : ازغندى
معاون اداره يكم عمليات و بررسى : امينى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى: جوان
96190 بايگانى شود


1 ـ در سندى ديگر در مورد انتشار عكسها چنين آمده است:
به : كل سوم 312
از : تبريز
تاريخ : 9 / 11 / 50
عطف 8932 / 312
28 / 10 / 50
عكسهاى مورد نظر وسيله پست بتعدادى از روحانيون اين منطقه ارسال و عكس العمل آشكارى تا اين تاريخ در اينمورد انجام نگرفته است. سليمى
96190 بايگانى شود.