سند نامه ::
 
کنترل ساواک بر فعالیتهای آیت الله فلسفی

درباره : شيخ محمد تقى فلسفى واعظ پيرو شماره 8932 / 312 ـ 28 / 10 / 50
به : رياست ساواك استان تهران (20 ه 12) تاریخ 30 / 10 / 50
از : اداره كل سوم (312) شماره : 8984 / 312

نظر باينكه اظهارات1 نامبرده بالا در بين متعصبين مذهبى، بازاريان و روحانيـون داراى انعكاس ميباشـد و عـده‏اى از افـراد مـورد بحـث داراى گرايشهايى بوى هستند احتمالاً ممكن است بر اسـاس اظهاراتـى كه او لـه خمينـى نمـوده اســت فعاليتهائى را در اين جهت آغاز نمايند. بنابراين ايجاب مينمايد با تجهيز امكانات و توجيـه منابـع موجـود عناصريكه احيانا در صدد هستند كه دست باينگونه فعاليتها بزنند شناسائى و هرگونه فعاليتهاى آنها بموقع جلوگيرى و خنثى گردد. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن بمورد اجرا گذاردن موارد مورد اشاره بالا موارديكه ذيلاً منعكس ميباشد دقيقا بمرحله اجرا در آورده و نتيجه را باين اداره كل مستمرا گزارش نمائيد.
1ـ كماكان تلفنهاى منازل ياد شده تحت كنترل قرار گرفته و خلاصه مذاكرات روزانه باين اداره كل منعكس شود.
2ـ با ايجاد پست مراقبت در منازل ياد شده اشخاصيكه بمنازل ياد شده تردد مينمايند مورد شناسائى قرار گيرند.
3ـ هر گونه فعل و انفعال و فعاليتها و عكس العمل ياد شده با توجه به طرحى كه اخيرا بمورد اجرا گذاشته شده دقيقا تحت كنترل و مراقبت قرار گيرد.

مدير كل اداره سوم
مقدم
از طرف ..........
آقايان رهبران عمليات ملاحظه فرمايند. 6 / 11 / 50
اقدام گرديده است 16 / 11 / 50
بمنابع مربوطه در مورد مراقبت از اعمال و رفتار فلسفى آموزش داده شده است. 6 / 11 / 50


1 ـ سخنرانى مسجد جامع مورد نظر است.