سند نامه ::
 
اظهارات آیت الله فلسفی راجع به وظیفه وکلای مجلس

موضوع: محمد تقى فلسفى واعظ
به: 316 تاریخ 19 / 12 / 49
از: 20 ه 3 شماره: 14097 / 20 ه 3

در جلسه روضه‏خوانى متشكله در تكيه صنف خرازى فروشان تهران واقع در بازار در ساعت 1100 آقاى فلسفى بمنبر رفت و ضمن صحبت درباره گناه، دامنه سخنرانيش را به وكلاى مجلسين كشورها كشانيد و شمه‏اى درباره مجلسين آمريكا و فرانسه صحبت كرد و گفت وكيل نوكر ملت است و بايد با صلاح‏ديد ملت كار بكند وكيل انتصابى حق دخالت در امور مردم را ندارد تعيين وكيل انتصابى غيرعادلانه است زيرا قانونى را تصويب ميكنند كه ممكن است به ضرر دين و مردم باشد و فساد را در جامعه زياد كند و مسبب اينكار دولت است بنابراين ملت هوشيار باشيد. نامبرده در ساعت 1200 بگفتار خود پايان داد و مجلس ختم شد تعداد افراد حاضر قريب يكهزار نفر ميشد.
نظريه شنبه = شنبه نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه = يكشنبه نظرى ندارد. آمال
نظريه چهارشنبه = نظرى ندارد
آقاى اوانى
در گزارش روزانه درج شود 20 / 12اوانى
در پرونده محمدتقى فلسفى‏بايگانى شود