سند نامه ::
 
انتقاد آیت الله فلسفی از دانشگاه پهلوی شیراز

گزارش درباره: عزيمت محمد تقى فلسفى به شيراز
از: 316 تاریخ 9 / 9 / 49
محترما معروض ميدارد. بطوريكه استحضار دارند قرار است محمدتقى فلسفى واعظ پس از پايان ماه مبارك رمضان بشيراز عزيمت نمايد و ضمن سخنرانى مواردى را كه قبلاً درباره دانشگاه پهلوى عنوان كرده بود تكذيب و اقداماتى را كه در زمينه پيشرفت امور مذهبى بعمل آمده تشريح نمايد. اينك ساواك فارس اعلام داشته علت توليد اختلاف بين فلسفى و رئيس دانشگاه پهلوى آن بوده كه رئيس دانشگاه مدعى شده فلسفى در بالاى منبر اظهار داشته دانشگاه شيراز با اسرائيل همكارى دارد سپس گفته خود را تغيير داده و اظهار نموده فلسفى اين مطلب را در پائين منبر به چند نفر دانشجو بيان داشته و طبق اطلاع دكتر نهاوندى از دانشجويان مزبور در اينمورد يادداشتهاى كتبى گرفته ليكن فلسفى به كلى منكر چنين بياناتى شده است. ضمنا در مذاكراتى كه رئيس ساواك فارس با فلسفى نموده اظهار داشته انتقاداتيكه از دانشگاه پهلوى كرده بر اساس مدارك غيرقابل انكار بوده است. ساواك موصوف افزوده در شرايطى از سخنرانى فلسفى جلوگيرى بعمل آمد كه اولاً چندين هزار نفر شنونده از طبقات مختلف مردم بانتظار شروع وعظ وى در خيابان زند كه پرجمعيت‏ترين نقاط شيراز است حاضر شده بودند مضافا اينكه اجراى دستور صادره مصادف با شب جمعه كه معمولاً مملو از جمعيت ميباشد بوده و اكثر مردم و روحانيون طرفدار فلسفى ساواك را عامل جلوگيرى از سخنرانى فلسفى و اخراج وى از شيراز ميدانند لذا مراجعت مشاراليه بشيراز آن هم در مدت زمان كوتاهى بمصلحت نميباشد بويژه آنكه بنظر نميرسد انتقاداتى را كه از دانشگاه پهلوى نموده بجز موضوع همكارى با اسرائيل را تكذيب نمايد و در چنين شرايطى امكان تضعيف ساواك صحنه پيش‏بينى ميشود معهذا دستورات صادره دقيقا اجرا خواهد شد. مراتب استحضارا معروض ميگردد.
مسئول بررسى ـ اوانى
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ جوان محترما تلفنى با رياست ساواك فارس مذاكره شد و ايشان متقاعد گرديد با تمهيداتى كه بعمل آمده مراجعت وى بشيراز بمصلحت ميباشد. باصرى نيا