سند نامه ::
 
حمایت علمای شیراز از آیت الله فلسفی

گزارش وقايع روزانه
به: 316
تاریخ 27 / 7 / 49
محترما معروض ميدارد.
1ـ گزارشهاى رسيده از ساواك شيراز حاكيست:
الف ـ در تاريخ 19 / 7 / 49 جمعى از روحانيون شيراز از جمله شيخ بهاءالدين محلاتى، شيخ مجدالدين محلاتى و عبدالحسين دستغيب تلگرافى جهت آيت‏الله خوانسارى. رونوشت آيت‏الله ميرزاعبدالله سعيد تهرانى و آيت‏الله آملى مخابره كه ضمن آن از آقاى فلسفى و سخنرانيهاى او در شيراز تعريف و تمجيد بعمل آورده و اقدام دولت را مبنى بر احضار ياد شده به تهران ناروا دانسته و در پايان درخواست نموده‏اند كه چون اين عمل برخلاف انتظار بوده و احساسات عمومى را جريحه‏دار ساخته‏اند اينك جامعه روحانيت بنمايندگى از عموم طبقات مراتب تأسف عميق خود را از اين پيش‏آمد ناروا ابراز و بوسيله علماى اعلام مركز از وجود مكرم حضرت آقاى فلسفى دامت بركاته از اين جريان كه موجب انفعال شيرازيان شد معذرت‏خواهى مينمايد. ضمنا يك نسخه از متن تلگرام مزبور وسيله ميرزاعبداله سعيد تهرانى بحضور جناب آقاى نخست‏وزير تقديم گرديده است و نامبرده ضمن نامه‏اى تقاضا نموده تا ترتيبى اتخاذ گردد كه هر چه زودتر
اين پيش‏آمد جبران گردد تا جواب آقايان داده شود.آقاى‏مجتبوى در اجراى امر اقدام شود.
به ساواك شيراز ابلاغ گردد كه مراقبت نمايد اين افراد موضوع را دارند بزرگ و بهره‏بردارى مينمايند به آنها تفهيم شود اقداماتشان بمصلحت نيست