سند نامه ::
 
در باره سخنرانی آیت الله فلسفی در شیراز

به : كل سوم 316 تاریخ 18 / 7 / 49
از : شيراز شماره : 10658 / ه

حسب الامر تيمسار رياست معظم ساواك كه از طريق معاونت اداره كل سوم تلفنى ابلاغ شد باستحضار ميرساند:
1ـ بمنظور اجراى امر تذكرات لازم به آقاى فلسفى داده شد و شبانه شيراز را ترك و نظارت شد1
2ـ با اينكه براى منبر پنجشنبه شب 16 / 7 / 49 تبليغات وسيعى شده بود و جمعيت كثيرى از طبقات مختلـف در محلـى واقــع در خيابان زند براى همين منظور اجتماع نموده بودند معهـذا با تدابيـر عقلائـى و پيش بينى‏هـاى لازم كوچكترين حادثه سوئى بوجود نيامد و جمعيت پس از ساعتها انتظار با نظم و ترتيب جلسه را ترك نمودند. البته شهربانى فارس با اطلاع قبلى مراقبتهاى لازم را معمول داشته.
2ـ بطوريكه تلفنى و ضمن گزارش 8227 / ه ـ 14 / 7 / 49 باستحضار رسيده آقاى فلسفى مطلقا درباره همكارى دانشگاه پهلوى و اسرائيل مطلبى بيان ننموده است. لحسائى
گزارش عرضى تهيه شود. 19 / 7
آقاى مجتبوى در اجراى امر اقدام شود. 19 / 7
در اين مورد گزارش تهيه و بعرض رسيده است.
با پرونده محمد تقى فلسفى ارائه شود. 19 / 7


1ـ در مورد طرد آقاى فلسفى از شيراز منبع ساواك از كرمانشاه
چنين گزارش شده است :
تاريخ 9 / 8 / 49
موضوع: گفتگو در مورد نيامدن فلسفى بكرمانشاه
عبدالجليل جليلى در مورد نيامدن آقاى فلسفى بكرمانشاه اظهار داشت علت اين امر اين است كه در شيراز فلسفى شش روز منبر رفته و بدانشگاه حمله كرده لذا او را بتهران احضار كردند و ديگر حق رفتن به شهرستانها و استفاده از منبر ندارد انصارى گفت فلسفى را در شيراز صدهزار نفر استقبال كردند اگر اين صدهزار نفر همه دكانها را تعطيل ميكردند و از وى طرفدارى مينمودند مسلم دولت نمى‏توانست او را به تهران احضار كند مثل آقاى خمينى كه با اين همه طرفدار او را تبعيد كردند و كسى هم تعطيل نكرد و اين خود دليل بر اين است كه مردم دروغ ميگويند كه خمينى يا فلسفى را دوست ميدارند.
نظريه شنبه. شنبه نظرى ندارد
يكشنبه ـ فلسفى به آقاى جليلى اطلاع داده كه از آمدن بكرمانشاه انصراف حاصل نموده است
دوشنبه ـ چون انصارى از منسوبين نزديك فلسفى است لذا از وى زياد تعريف و تمجيد مينمايند.