سند نامه ::
 
نصیحت آیت الله فلسفی به اولیاء دانشگاه شیراز

آقاى فلسفى واعظ در شب چهارم و پنجم سخنرانى خود در شيراز به امور دانشگاه شيراز و تدريس اشاره كرده كه البته عين عبارات او را بايد از نوارهائيكه در شيراز موجود است شنيد اما آنچه ميگويند اظهار داشته چنين است. شب اول تذكر داده كه علم و ايمان دو شرط اساسى سعادت مملكت است و آرزوى ما اين است كه جوانان اين مملكت عالم و با ايمان بار آيند تا وقتى وارد كارهاى اجتماعى ميشوند احتياجى بوضع قانون مبارزه با فساد نداشته باشيم. شب دوم بصورت تذكر باولياء دانشگاه اظهار داشته كه شما وظيفه بزرگى بعهده داريد اكنونكه در دانشگاه انجمن قلم، ويلن، ساز، رقص و غيره داريد در رديف اين انجمن‏ها انجمن براى فضيلت و ايمان تاسيس كنيد و جوانانرا درستكار و با فضيلت بار بياوريد كه بدرد مملكت بخورند و مملكت را بى نياز از مستشارهاى خارجى سازند بلكه بخارج مستشار بفرستيد. دانشگاه از نظر علمى تحقيق كند چطور شد جمعى از دانشجويان كه در مسابقه اختصاصى دانشگاه شيراز قبول شده‏اند و ورودى را داده‏اند پس از برگزارى مسابقه سراسرى پول خود را پس گرفته‏اند و از ادامه تحصيل در اين دانشگاه خوددارى كردند. البته بعضى براى آنكه كم بضاعت بوده‏اند. و بعضى براى آنكه نزد اولياء خود باشند و بعضى بعذر اينكه در اين دانشگاه بمبانى دينى زياد متوجه نميشود.
[دستخط محمدرضا پهلوى] سازمان امنيت اقدام كند.