سند نامه ::
 
دو گزارش از سخنرانی‌های آیت الله فلسفی

گزارش درباره : شيخ محمد تقى فلسفى واعظ 1
از : 316 تاریخ 18 / 7 / 49

محترما معروض ميدارد
نامبرده بالا كه در تاريخ 10 / 7 / 49 جهت سخنرانى با هواپيما به شيراز مسافرت نموده بود ضمن سخنرانيهاى متعدد در مجالس مختلف مطالبى بشرح زير اظهار داشته است :
1ـ در تاريخ 11 / 7 / 49 در مسجد ولى عصر ضمن وعظ اظهار نموده با بررسيهائي كه نسبت به پيشنهادات بعضى از اشخاص شده چنين نتيجه گرفتم كه مردم شيراز بدين عقيده كامل دارند اما چرا گناه ميشود. چرا تقوى در جامعه نيست. چرا زبانها و چشمها و كارها آلوده بگناه است. اين مطلب وابسته بكلمه دين است پس معلوم ميشود مسئله دين روشن نيست زيرا اگر پى به اصل دين ببرند خود بخود بمذهب و دين گروش پيدا ميكنند. در وجود ما سه قوه ما را بارتكاب جنايت تحريك ميكند. عقل، وجدان اخلاقى، احساسات، دين ميگويد عقل و وجدان منشاء جرائم و جنايت نيستند پس منشاء گناه غرائز و احساسات غضب، خود پرستى، رياست طلبى منشاء گناه است اسلام ميگويد نيروى احساسات بايد مهار شود آنوقت است كه ديگر جرائم واقع نميشود. اسلام ميگويد تمام غرائز بايد باندازه كافى باشد حب مال براى گرداندن چرخ اقتصاد لازم است. اما باندازه‏اى كه منشاء دزدى، ربا و قمار نشود. بعضى‏ها ميگويند علم ميتواند جلو گناهان را بگيرد يك باربر وقتى ميخواهد دزدى كند يك كيسه 25 كيلوئى برنج ميبرد. اما يكنفر تحصيلكرده اروپا يك قلم 10 ميليون تومان بجيب ميزند بدون اينكه آثارى از خود بجاى گذارد. پس چيزى كه ميتواند غرائز را مهار كند و احساسات را قبضه نمايد مذهب خداشناسى از روى حقيقت است. در بين كارمندان دولت اشخاصى هستند كه اگر بپاى گناه برسد از مقام خود چشم ميپوشند
2ـ در تاريخ 12 / 7 / 49 در خيابان زند در محلى كه براى وعظ و سخنرانى وى اختصاص داده شده بود ضمن وعظ اظهار داشته هر چه علم و صنعت جلو ميرود گناه هم بهمان نسبت افزايش مييايد و علت آنهم نبودن ايمان در بين مردم است خداى تئوريك نميتواند جلو گناهان را بگيرد بخصوص در دنياى ماشينى امروز كه قدرت بشر زياد شده. الان ما بخواهيم يا نخواهيم در مقابل سيل بنيان كن دنياى مادى قرار گرفته‏ايم. بايد نسل جوان را از خطر سقوط حفظ كنيم حتى علماى مادى هم امروز فهميده‏اند كه بشر يك چيزى كم دارد و علم و صنعت تنها مايه سعادت و خوشبختى نيست و تعاليم دينى و مذهبى براى نجات نسل جوان لازم است. امام حسين فرمود من حاضرم كشته شوم ولى تن به ذلت نميدهم. مسلمان بايد عزيز و سر بلند و آقا باشد اين كلمات جان نثار.1 فدوى و بنده‏ام كه در گفتارها و نامه‏ها بكار ميرود غلط است. نامبرده ضمن دعا اظهار نموده خدايا كشور ما را از شر اجانب محفوظ بدار. مسلمانان را در جنگ با اسرائيل پيروز گردان. آوارگان فلسطينى را براى بازگشت بخانه و اراضى خود موفق بدار. و پسر باهم) اما آنكه نيست خدا و پيغمبر است به اوليا دانشگاه شيراز تذكر بدهم كه دانشگاه از نظر عفت اخلاقى بد نام شده و والدين دانشجويان اگر راه حلى براى ادامه تحصيل فرزندان خود داشتند نميگذاشتند در اين دانشگاه درس بخوانند. اين جوانها حاضر هستند گوش باحكام دهند و با ايمان ميباشند.
مراتب استحضارا معروض ميگردد.

بعرض ميرسد. 21 / 7
اقدام كننده ـ مجتبوى 18 / 7 / 49
رئيس بخش 316
ازغندى

رئيس اداره يكم عمليات و بررسى
جوان
ثابتى
19 / 7 / 49
بايگانى شود. 21 / 7 / 49

1ـ گزارش ورود و بازگشت آقاى فلسفى بدين شرح است :
تاريخ : 9 / 8 / 49 سازمان اطلاعات و امنيت كشور طبق اعلام استاندارى فارس آقاى فلسفى واعظ روز 10 / 7 / 49 با هواپيما بشيراز وارد و عصر روز 16 / 7 / 49 بتهران مراجعت نموده است. يكنسخه فتوكپى متن سخنرانى نامبره جهت اطلاع بضميمه ارسال ميگردد.
وزير كشور
1 ـ اين كلمات در مكاتبات و مكالمات دربار و خطاب به شخص شاه بكار برده مى‏شد.