سند نامه ::
 
تلاش ساواک برای هتک حرمت آیت الله فلسفی

گزارش درباره : محمد تقى فلسفى واعظ
از : 316 تاریخ 4 / 3 / 48

محترما معروض ميدارد.
بطوريكه استحضار دارند نامبرده بالا كه از وعاظ طراز اول تهران ميباشد وجهه كاذبى از نظر ايمان و پاكدامنى بين جامعه روحانيت و بازاريان كسب نموده است. در جريان بحران اخير ايران و عراق و رفتار وحشيانه دولت بعثى عراق با ايرانيان مقيم آن كشور و زوار ايرانى از مشاراليه خواسته شد با توجه بمراحمى كه از طرف مقامات عاليه كشور و بويژه تيمسار رياست ساواك بوى شده و تسهيلاتى جهت او فراهم شده همانند ساير روحانيون در مقابل اقدامات غير انسانى دولت عراق عكس العمل نشان دهد معهذا شخص فوق صرفا بمنظور حفظ موقعيت و كسب وجهه بيشتر وظيفه ملى و ميهنى خود را فداى منافع شخصى نموده و از اين كار سر باز زده است. نظر باينكه ادامه اين وضع ضمن اينكه موجبات تثبيت وضعيت ويرا فراهم خواهد ساخت ساير وعاظ نيز باو تأسى خواهند نمود. عليهذا در صورت تصويب بمنظور تضعيف وى و هتك حيثيت نامبرده كليشه عكس مشاراليه كه با يك زن در فراش ميباشد همراه با اعلاميه‏اى كه متن آن به پيوست تقديم است چاپ و منتشر گردد.