سند نامه ::
 
پیغام رئیس ساواک به آیت الله فلسفی

درباره : شيخ حسينعلى منتظرى و شيخ عبدالرحيم ربانى شيرازى
به: رياست ساواك تهران (3 ه) تاریخ 31 / 2 / 47
از: اداره كل سوم شماره: 30288 / 316


اخيرا شيخ محمد تقى فلسفى واعظ از مقامات ساواك خواستار شده تا در صورت امكان ترتيبى داده شود از محاكمه دو نفر فوق‏الذكر خوددارى نمايند. مراتب بعرض تيمسار رياست ساواك رسيد مقرر فرمودند: «بفلسفى بگوئيد اين دو نفر چندين مرتبه پشيمانى خود را كتبا نوشته و تعهد كردند عمل خلاف مصالح كشور انجام ندهند ولى بتعهد خود عمـل نكردنـد و محرمانه بكارهاى خود ادامه دادند. يا نميدانيد و اينها را آدم صالحى ميدانيد يا آنكه آنها را حمايت ميكنيد و ميدانيد و ميخواهيد بكارهاى خلاف خود ادامه دهند. كداميك صحيح است». خواهشمند است دستور فرمائيد در اجراى اوامر صادره اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.
مدير كل اداره سوم
مقدم
از طرف ثابتى
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
رونوشت به پرونده‏هاى منتظرى و ربانى ضميمه شد بايگانى شود 31 / 2