سند نامه ::
 
سخنرانى آیت الله فلسفى در حسينيه ارشاد

موضوع: سخنرانى آقاى فلسفى در حسينيه ارشاد

به: 20 / ه / 3 تاریخ 9 / 10 / 46
از: 20 / ه / ش شماره: 2169 / ه ش

از ساعت 2000 الى 2100 روز 7 / 10 / 46 آقاى فلسفى در حسينيه ارشاد منبر رفت كه خلاصه گفتارش بشرح زير است: البته ذهن حضار محترم آگاهى دارد كه بحث امشب ما دنباله بحث شب قبل درباره چگونگى فلسفه حج است. آقايان موقعيكه ميگوئيم توجه بخدا. باميد خدا. بسوى خدا يا فرار بخدا كه در عصر حاضر بايد گفت : فرار بطرف خداى يكتا و تميز كردن گناهان و مفاسد اخلاقى. حال پيرامون اصل مطلب صحبت ميكنيم. در قرن جارى كه با پيشرفت زندگى ماشينيزم سطح گناهان و بلاها دامنگير اجتماع است بايد گفت بشر بايد پناهگاهى براى فرار از گناهان داشته باشد و آن پناه‏گاه انسانيت و حقانيت و ابديت يعنى خانه خدا است (كعبه). در عصر حاضر در بزرگترين كشورهاى متمدن مثلاً آمريكا در هر 24 ساعت بطور متوسط 25 قتل نفس ـ 45 عمل منافى عفت و 1170 فقره سرقت بزرگ و 2300 سرقت كوچك و تقريبا در حدود 2 ميليون جرم ديگر در سال رخ ميدهد و بودجه هنگفتى براى جلوگيرى از اين قبيل حوادث بكار ميرود. متأسفانه سال بسال به آمار فوق افزوده ميشود. و نيز در هر سال صد هزار كودك غيرقانونى متولد ميشود كه نگهدارى آنان بعهده دولت است. و همچنين 51 ميليون بيمار معتاد به الكل وجود دارد. تنها نيروئى كه بتواند جلو اين بدبختى‏ها را بدون مخارج بگيرد ايمان بخداوند يكتا و اجراى دستور قرآن است. چرا بشر مرتكب گناه ميشود؟ چون بشر داراى قدرت غريزه اى است. و عاملى كه غرائز را سركوب كند عقل است. اگر غرائز در بدن تربيت شود سعادت ميآورد. خوشبختى ميآورد. انسانيت ميآورد و على‏رغم آن اگر غرائز تربيت نشود بدبختى ميآورد. نابودى و آدم‏كشى و برادركشى ميآورد. بمرور كه تمدن بالا رود و ايمان در برابر آن جلو نرود حس لذائذ زياد ميشود و لذت زياد هم باعث گناه زياد ميشود. كشورهائيكه طرفدار سازمان ملل هستند كشورهاى ضعيف هستند و كشورهاى قوى كه احتياج به سازمان ملل ندارند. و به ريش كشورهاى ضعيف ميخندند. مدتى است تمدن غربيها رو به پيشرفت است متأسفانه غرائز آن را خرد كرده است. در اسلام عاليترين قدرت ايمان است. طبق آمار پزشك قانونى و ساير دواير در ماه مبارك رمضان سطح جرائم بطور فاحشى پائين آمده است. در سال گذشته در شب قتل على(ع) در تهران هيچ جرمى روى نداده و در كشور ما ايران فضيلت كه وجود دارد در سايه قرآن است آنوقت براى تقويت درس عربى در روزنامه اطلاعات شب گذشته نوشته است بهتر است زبان عربى و كتاب گلستان سعدى جمع‏آورى و بجاى آنها لغت و درس اروپائى تدريس شود. حج من حيث المجموع ساختن انسان است براى اجتماع و قدرت معنوى قرآن ميتواند جلو گناهان را بگيرد و با انتقاد به يك استاد ديگر دانشگاه به وعظ خود خاتمه داد.
نظريه رهبر عمليات ـ اظهارات منبع مورد تائيد است. تجريش.