سند نامه ::
 
تشکیلات سری دولت علیه روحانیت

موضوع: محمد تقى فلسفى
به: 316 تاریخ 1 / 4 / 46
از: 20 ه 3 شماره: 2590 / 20 / ه3

نامبرده بالا در تاريخ 29 / 3 / 46 اظهار داشت چندى قبل در مجلسى دعوت داشتم و عده‏اى از افراد وارد بامور سياسى نيز در آن جلسه بودند ضمن صحبت بمن گفتند ميدانيد كه يك تشكيلات سرى از طرف دولت عليه روحانيت بوجود آمده است؟ آيا ميدانيد كه برقعى1 را دولت علم نموده و ميخواهد بعنوان يك روحانى در انتخابات شركت دهد و بمجلس ببرد؟ آيا ميدانيد كه بدين وسيله ميخواهند از طريق مجلس روحانيت را بكوبند و از بين ببرند؟ من چون جلسه علنى بود گفتم هيچ نميدام.

1ـ سيد ابوالفضل برقعى از روحانيونى بود كه آيت‏اللّه‏ سعيدى وى را به مسجد جهت همكارى در مباحث عقيدتى دعوت نموده، ولى سپس در مى‏يابد كه وى از منابع عقيدتى اسلام منحرف و گرايش به وهابيت دارد، لذا پس از چند جلسه عذر وى را مى‏خواهد.