سند نامه ::
 
هشدار آیت الله فلسفی به وعاظ تهران

موضوع : اظهارات فلسفى
به: 316 تاریخ 24 / 2 / 46
از: 20 ه 3 شماره: 2155 / 20 / ه3

روز جمعه مورخه 22 / 2 / 46 عده‏اى از وعاظ معروف تهران در منزل فلسفى تجمع نموده بودند در اين جلسه محمد تقى فلسفى واعظ ضمن صحبت پيرامون مطالب مختلف بوعاظ اظهار داشت كه دستگاه كاملاً مراقب شما است بايد خيلى مواظب خود باشيد و اگر موضوعى را ميخواهيد بيان نمائيد بطور كنايه بگوئيد كه (الكنايه ابلغ من التصريح)1
24 / 2 / 46اداره كل سوم* ترجمه : سخن دركنايه گفتن از آشكار بيان كردن آن رساتر است.