سند نامه ::
 
تجلیل آیت الله فلسفی از آیت الله بروجردی
موضوع: سخنرانى فلسفى
به : 20 / ه (بخش امور اجتماعى) تاریخ 27 / 6 / 45
از : 20 / ه شماره : 1215 / 20 ج

ساعت 1930 روز 26 / 6 / 45 فلسفى واعظ در مسجد امام حسين واقع در ميدان شهناز بمنبر رفت ابتداء درباره زندگى مورچگان و اينكه دانشمندان در مورد زندگى با عظمت آنها چندين هزار جلد كتاب نوشته‏اند مفصلاً صحبت نمود و در خاتمه سخنرانى خود گفت مرحوم آيت الله بروجردى پيشواى مسلمانان جهان زندگى خيلى مختصر داشت و اضافه نمود اين مرد بزرگ كه شهرتش عالمگير شده بود در خانه‏اى كه سه و چهار اطاق بيشتر نداشت زندگى ميكرد. پس از آن خطاب بحضـار گفـت مسلمانـان آگاه باشيد پيشواى ماكاخ نداشت ولـى بر عالمـى حكومـت ميكرد و در حال حاضر عده‏اى از روحانيون نيز چنين زندگى را دارند
پس‏از مرگ آيت‏الله بروجردى رئيس خبرنگارى آمريكا بايران آمد تا گزارش درباره زندگى او تهيه نمايد ولى با زندگى خيلى خلاصه آن مرحوم مصادف شد.
سخنان نامبرده در ساعت 2120 خاتمه پذيرفت تعداد جمعيت در حدود 2000 نفر بودند.
27 / 6 / 45 بخش امور اجتماعى