سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی: در ایران هرمقامی که با عملکرد خود لطمه به مملکت بزند مورد مواخذه قرار
نمی‌گیرد
موضوع: اظهارات فلسفى واعظ
به: بخش 316 تاریخ 17 / 2 / 45
از: 300 / الف شماره:132 ـ 300 / الف

فلسفى واعظ روز دوشنبه گذشته ضمن يك مذاكره خصوصى ميگفت عيب كار در مملكت ما اينستكه يكفرد ميتواند بدون مشورت با ديگران هر چه ميخواهد انجام دهد بدون اينكه مصالح عمومى مردم را در نظر گرفته باشد. هر شهردار و يا هر مسئول شهربانى و يا هر وزير وزارتخانه‏اى خودش براى خودش نقشه جداگانه‏اى دارد و اگر هم با اجراى نقشه خـود لطمـه بمملكت بزنـد كسـى از او بازخواسـت نميكند و فقط پست او را تغيير ميدهند و مقام جديدى باو واگذار ميكنند.
فلسفى ميگفت درباب مبارزه با روحانيت هم همه جوانب كار را نسنجيده‏اند. ارسنجانى1 عامل سياست خارجى برنامه‏اى براى كوبيدن روحانيت در ايران داشت بدون هيچ رادع و مانعى آنرا اجراء كرد. مراجع بزرگ مذهبى را كه ستون و اركان استقلال مملكت بشمار ميروند رنجانيد و آنها را نسبت بدستگاه حكومت بدبين نمود. امروز كه ما ميخواهيم در مقابل دو سياست شرق و غرب استقلال و حاكميت خود را حفظ كنيم بايد متكى به چه نيروئى باشيم. چه قدرتى ميتواند براى دفاع از استقلال مملكت در مقابل اجانب مردم را دور هم جمع كند. در مملكت ايران كه پدر با پسر يك جور فكر نميكنند و دو رجل سياسى با هم هماهنگى ندارند جز عامل روحانيت مگر قدرت ديگرى هم وجود دارد كه بتواند در مقابل بيگانه اظهار قدرت نمايد. فلسفى ميگفت عبدالناصر1 با اينكه يك فرد ماجراجوئى است ولى فقط با تظاهر بدين و مذهب توانسته است چنان قدرتى در داخل و خارج مصر براى خود بوجود آورد كه شرق و غرب را هر گونه كه اراده كند ببازى بگيرد. چرا چنين قدرتى شيعيان ايران نبايد در دنيا داشته باشند. ما در ايران آزادى زن و مطالب ديگرى نظير آنرا فداى دين ميكنيم و بدست خود قدرت عظيم روحانيت را از بين ميبريم البته بيگانگان كه كاملاً باوضاع و احوال مملكت ما واقف ميباشند براى ما در عرصه سياست بين‏المللى قدرت بزرگى حساب نميكنند.

در پرونده ف ل بايگانى شود.
صالحى
28 / 2 / 45


1 ـ مقصود حسن ارسنجانى وزير كشاورزى در دوران به اصطلاح اصلاحات ارضى شاهانه مى‏باشد.
1 ـ جمال عبدالناصر رئيس جمهورى وقت مصر.