سند نامه ::
 
نامه آیت الله فلسفی به امام خمینی

محضرمقدس حضرت مستطاب آيت‏ا...آقاى خمينى متع‏اللّه‏ المسلمين
بطول بقائه ـ قم

بعرض محترم عالى ميرساند
همواره سلامت و طول عمر حضرت آيت اله را در اعلاء كلمه حق از خداوند بزرگ خواستارم
حال حقير بحمداله خوب است و در حدود ممكن بوظيفه اشتغال دارم رونوشت تلگراف شريف زيارت شد و آنرا با دقت مطالعه كردم راجع به قسمت هائى را كه دستور فرموده بوديد در منبر بسمع مردم برسد لازم است باستحضار مبارك برساند كه در حدود شش دهم آن مطالب اصولى در ضمن سخنرانيهاى كرمان در رفسنجان گوشزد مردم شده و شنوندگان تا اندازه‏اى به هدف مقدس روحانيت متوجه شده‏اند اميد است بخواست خداوند بقيه مطالب نيز با بيان مناسبى كه موجب تعطيل مجلس و گرفتارى علاقه‏مندان حضرت آيت‏اله نشود باطلاع عموم برسد آقاى محترمى كه رونوشت تلگراف را فرستاده بود در نامه خود بحقير نوشته است كه حضرت آيت‏اله مائلند عين تلگراف در منبر خوانده شود نميدانم آن آقاى محترم تمايل حضرت آيت‏اله را تا چه حد احساس كرده كه در نامه خود منعكس نموده است چون اطمينان دارم كه حضرت آيت‏اله صلاح‏انديشى يك گوينده امتحان داده‏اى را كه متوجه جهات و مقتضيات است و از نزديك وضع مردم و مجلس را مشاهده ميكند، ناديده نخواهند گرفت لازم دانستم خاطر مبارك را بمطالبى كه از نزديك شاهد آن بوده و هستم معطوف دارم
1ـ دو شب قبل پيش از آنكه رونوشت تلگراف حضرت آيت‏اله بمن برسد بعضى از مأمورين كرمان در رفسنجان بملاقاتم آمدند بنا باظهار خودشان اين ملاقات بدستور تهران صورت ميگرفت پس از استفسار از اينكه به سيرجان سفر ميكنم يا نه و چه شده كه بر خلاف كرمان در رفسنجان بيش از ده شب اقامت مى‏نمايم رشته كلام را بمواد سخنرانيها كشانده و در پايان ميگويد تهران دستور مؤكدى براى مراقبت سخنرانيها داده و مأمورين مخصوص بمحل اعزام شده است كه در صورت لزوم اقدامات لازم معمول گـردد بـراى من كه تا آن ساعـت از تلگـراف حضرت آيت‏اله بى‏خبر بودم آن سخنان بسيار عجيب و غيرمنتظر بوده بعدا كه رونوشت تلگراف از قم رسيد بريشه آن سخنان متوجه شدم
2ـ در اين يكى دو روز اخير بر تعداد مأمورين رفسنجان افزوده شده و رفت و آمدهاى عادى ما تحت مراقبت قرار گرفته است و خلاصه يك نوع سخت گيرى احساس ميشود تا جائيكه نصب عكس حضرت‏آيت اله در مغازه‏ها كه تا سه روز قبل وضع عادى داشته اكنون مورد مؤاخذه و خورده‏گيرى واقع شده است
3ـ قبل از حركت از تهران بوسيله بعضى از افراد مورد اعتماد براى مسافرت بكرمان با حضرت آيت‏اله شور كردم فرموده بودند (بايد توجه داشت وضعى پيش نيايد كه باعث تعطيل مجلس يا برگرداندن حقير به تهران شود زيرا اين موضوع براى روحانيت گران است) در سخنرانيهاى كرمان در رفسنجان با توجه بتذكرات حضرت‏آيت اله سخن گفتم و قسمتى از تعاليم حيات بخش اسلام را كه هدف اساسى روحانيت است تشريح نمودم و بفضل الهى مطالب طورى بيان شد كه نظر حضرت آيت اله جامه عمل پوشيد و بحمداله مشكلى پيش نيامد بنظر ميرسد كه بازهم بايد همان روش ادامه يابد زيرا اطمينان دارم كه اگر سخنان، بى‏پرده و انتقادى صريح باشد بلافاصله مجلس را تعطيل و افرادى را بازداشت خواهند كرد باحتمال قوى خود من يكى از آنها خواهم بود تعطيل مجلس و بازداشت من و چند نفر ديگر شايد خيلى مهم نباشد مهم اينست كه اگر خداى ناخواسته چنين شود قطعا ضرر كرده‏ايم زيرا اين پيش‏آمد بروحيه مردم اين استان و شايد بعضى از نقاط ديگر ضربه بزرگى وارد كند و باعث يأس يا رعب آنان گردد و بدون نتيجه سنگر تبليغى خود را برايگان از دست داده‏ايم

وضع فعلى رفسنجان
مجلس سخنرانى در يك قطعه زمين در فضاى آزاد كنار خيابان تشكيل شده است و همه شب جمعيت زيادى از شهر و دهات در مجلس حاضر ميشوند بطوريكه ميگويند اين اجتماع در رفسنجان بى‏سابقه بوده است اكثريت جمعيت مجلس را زنان و مردان كارگر و كشاورز تشكيل ميدهند كه از نظر فهم مسائل روز در سطح عالى قرار ندارند اثر اين مجلس صرف‏نظر از بيان پاره‏اى از مسائل اصولى اسلام مايه عظمت و قدرت روحانيت و در واقع يك مانور بزرگ اسلامى است و در تمام طبقات حتى سرمايه‏داران محتاط اثر مفيدى گذارده است
اگر تلگراف حضرت آيت‏اله با آن مواد انتقادى صريح در مجلس خوانده شود و حقير هم طبق صريح تلگراف مواد آنرا دنبال كنم و درباره هر يك از جملات آن توضيحاتى بدهم عقيده دارم كه.
1ـ مجلس را بلافاصله تعطيل خواهند كرد بلكه بانيان مجلس براى تبرئه خود احتياطا داوطلب تعطيل خواهند شد فرشهاى مجلس را جمع‏آورى و چراغها را خاموش خواهند كرد
2ـ با تعطيل مجلس و بازداشت احتمالى چند نفر روحيه مردم را تضعيف مى‏كنند و شايد وعاظ كرمان و رفسنجان كه اكنون در ضمن سخنرانيهاى خود انتقادهاى ملائمى دارند از آن پس بكلى ممنوع شوند
3ـ بمناسبت جمله‏اى كه در تلگراف تصريح فرموده‏اند (در عين كمال آرامش و بهانه ندادن بدست دستگاه) بايد عرض كنم كه دستگاه؛ تلگراف را بهانه ميكند و قطعا آرامش مردم را مختل خواهد ساخت با آنچه بعرض مبارك رسيد بنظر حقير خواندن تلگراف و سخنرانى پيرامون آن بصلاح نيست اگر نظر حقير مورد قبول است كتبا تائيد خواهند فرمود و اگر حضرت آيت‏اله نظر ديگرى دارند اعلام فرمايند در خاتمه طول عمر و سلامت حضرت آيت‏اله را از پيشگاه الهى خواستارم. محمد تقى فلسفى 30 / 4 / 43