سند نامه ::
 
تلگرام امام خمینی به آیت الله فلسفی

از : كرمان تاریخ 27 / 4 / 43
از : تهران شماره : 1963 / 8الف

تيمسار قائم مقام رياست ساواك1
محترما هم اكنون طبق اطلاع باستاندارى و ساواك تلگرافى از آقاى خمينى بآقاى فلسفى واعظ مخابره شده كه مفاد آن تند و تحريك‏آميز و دستور داده كه دعوت اهالى سيرجان را هم به پذيرد و در منبر خود اعمال استعمار و وضع خفقان آور موجود را تذكر دهد تلگراف در تلگرافخانه كرمان است با كفيل استاندارى و منابع انتظامى تماس با رويه‏اى كه آقاى فلسفى داشته بنظر نميرسد كه از اصول خارج شود ولى نظر همگى اين است كه هم امشب بايشان تذكر داده شود دعوت سيرجان را نپذيرفته و بمجرد خاتمه منبر رفسنجان كه دو شب مانده به تهران عزيمت كند مستدعى نظرات عالى امر به ابلاغ ضمنا اگر اجازه مخابره تلگراف را برفسنجان تا يك ساعت ديگر صادر فرمايند شبانه در رفسنجان با آقاى فلسفى تماس گرفته خواهد شد و تذكرات لازم طبق امر مبارك داده ميشود مفاد تلگراف خمينى متعاقبا مخابره خواهد شد. نوائى

1ـ ساواك متعاقبا طى نامه‏اى اعلام مى‏دارد كه : فعلاً از تسليم تلگراف به آقاى فلسفى خوددارى تا متعاقبا دستورات لازم داده شود مقدم 27 / 4 / 43