سند نامه ::
 
انتشار كتاب سخنرانيهاى آیت الله فلسفى

موضوع: كتاب سخنرانيهاى محمد تقى فلسفى واعظ
به: اداره دوم عمليات
شماره : 738 / 321 تاریخ 16 / 11 / 42

چندى قبل كتابى به نام سخنرانيهاى فلسفى واعظ چاپ ميگردد و اكثر بازاريها كتاب مزبور را خريدارى و از اين راه كمك بزرگى از نظر حق شناسى براى مبارزات فلسفى بوى مينمايند و چاپ دوم كتاب مزبور هفته گذشته چاپ و منتشر گرديده ودر جلوى در بعضى از مساجد بفروش مى‏رسد و بطوريكه گفته ميشود تاكنون مبلغ زيادى از اين طريق عايد فلسفى گرديده است.1

در پرونده نامبرده بايگانى شود
شهابى 19 / 11


1 ـ آقاى فلسفى در مورد تأليف اين كتاب مى‏گويد:
«در سال 1338 يا 1339 طبق روال سالهاى قبل، ماه رمضان در مسجد سيدعزيزالله سخنرانى داشتم. تصميم گرفتم در آن ماه در باره تربيت كودك صحبت كنم. بعضى از آقايان تجار محترم بازار سلطانى گفتند: «چون موضوع اين سخنرانيها براى تربيت فرزند بسيار آموزنده است، موافقت نمائيد تا پايان ماه رمضان، تمام سخنرانيها بر روى نوار ضبط شود و سپس با اصلاحات لازم چاپ گردد.» آقاى فلسفى اين پيشنهاد را مى‏پذيرد و پس از پياده شدن نوارها مجموعه سخنرانى‏ها را با اندك اصلاحات و مأخذ يابى تحت عنوان «كودك از نظر وراثت و تربيت» توسط هيأت نشر معارف اسلامى به دست چاپ سپرده مى‏شود. همان منبع ص 344