سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی: سازمان امنیت باعث خفه کردن مردم شده است

موضوع: اظهارات فلسفى
شماره : 1991 / س ت / 2 تاریخ 12 / 10 / 42

طبق اطلاع رسيده ساعت 1030 صبح روز 11 / 10 / 42 فلسفى در حضور جمعى در منزل خود ضمن سخنانش ميگفت كارهاى كشور مترقى روى حساب است مگر در ايران كه كارش حساب و كتاب ندارد و يك سازمان امنيت در تمام كارهاى مملكت و مردم دخالت مى‏كند و باعث خفه كردن مردم شده و مرجع و دادرسى هم نيست كه انسان باو شكايت كند.

بخش 2 12 / 10 / 42
1 ـ اطلاعيه شود
2 ـ در گزارش روزانه درج گردد
12 / 10 / 42
امور اجتماعى 12 / 10 / 42
بايگانى 26 / 2 / 43