سند نامه ::
 
حمایت مردم از آیت الله فلسفی

موضوع: روحانيون
شماره : 1487 / 313 تاریخ 6 / 5 / 42

اين روزها دسته دسته از نمايندگان اصناف و بازاريها و حتى دانشجويان دانشگاه بمنزل فلسفى و عباسعلى اسلامى و ديگر روحانيونى كه از زندان آزاد شده رفته و نسبت به آنها ابراز حمايت و پشتيبانى مى‏كنند و در اين ملاقاتها اكثر مردم گريه كرده و از اينكه بدروغ اتهام خيانت بآيت‏اللّه‏ خمينى زده و او را در زندان نگاهداشته‏اند اظهار عصبانيت مينمايند. چند نفر از بازاريها ميگفتند تا شش ماه قبل فلسفى مورد نفرت مردم و راشد مورد احترام آنها بود و از روزيكه فلسفى تغيير روش داده و از دستگاه حاكمه انتقاد مى‏كند احترام فوق‏العاده‏اى پيدا كرده و برعكس، راشد كه در مسجد سپهسالار مطالبى در حمايت از دستگاه حكومت بيان كرد مورد نفرت مردم قرار گرفته و از ترس افكار عمومى قدرت ظاهر شدن بين مردم را ندارد.
بخش مذهبى 7 / 5
در پرونده فلسفى ـ واعظ بايگانى شود 13 / 5
گيرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم