سند نامه ::
 
شادی مردم از آزادی آیت الله فلسفی

موضوع: جلسه منزل فلسفى واعظ1
شماره : 1388 / 313 تاریخ 30 / 4 / 42

صبح و عصر روزهاى جمعه و شنبه عده‏اى در حدود دو هزار نفر از روحانيون اصناف و طبقات مختلف براى ديدن فلسفى بمنزل او مراجعه كرده و از آزادى او از زندان اظهار خوشنودى و خوشوقتى ميكردند و بعضا هم با كنايه و اشاره از دولت انتقاد و مطالبى اظهار ميداشتند و استقبال مردم از فلسفى در دو روز گذشته بى سابقه بود. بايگانى شود

گيرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم



1 ـ در سندى ديگر در مورد آزادى آقاى فلسفى چنين آمده است:
موضوع: درباره فلسفى
تاريخ: 30 / 4 / 42
طبق اطلاع واصله ساعت 930 روز 30 / 4 / 42 عده‏اى از كسبه بازار براى ديدن آقاى فلسفى بمنزل وى رفته‏اند. نامبرده ضمن سخنان خود حملات شديدى نيز بدولت نموده است.