سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی: علمای شیعه ترسى از دولت ندارند

در ساعت 0915 روز 14 / 3 / 42 فلسفى واعظ در حسينه واقع در خيابان سيروس1 پائين‏تر از چهار راه سرچشمه منبر رفته و اظهار داشت تبليغات امروزه اثر زيادى در پيشرفت كارها دارد مثلاً روز عاشورا و كشته شدن امام حسين (ع) ماده خام بود واسارت اهل بيتش تبليغات آن بود امروز اگر روحانيون بخواهند يك فرستنده براى تبليغات دين اسلام بگذارند دولت مانع ميشود و ميداند كه پته روى آب ميافتد البته يك دستگاه تبليغاتى داده‏اند كه آنهم تلويزيون است كه بدشمنان دين و مملكت سپرده شده راجع به علماى دين شيعه گفتند برخلاف كشيش‏ها و روحانيون سُنّى كه حقوق از دولت ميگيرند هيچ ترسى از دولت ندارند زيراحقوق بگير دولت نيستند اگر هم بازداشت شوند مانعى ندارد زيرا بايد صد نفر زندانى و كشته شوند تا تمام مردم در كمال آزادى زندگى كنند و اين جا برخلاف امريكا است كه اگر دولتى بر ضد قانونى رفتار كند مردم او را وادار به اطاعت از قانون ميكنند و اضافه نمودمعاويه در تبليغات ضد بنى هاشم و على سعى فراوان كرد و هميشه حكام پس از نماز به على بدگوئى ميكردند ولى تبليغات سوء او پس از مدتى از پرده بيرون آمد ما نبايد از زندان بترسيم و زمانى كه يكى از ما گرفتار ميشود بترسيم باو نزديك شويم بايد همه با هم همصدا شويم اهانت ـ توهين و اين قبيل تبليغات عليه اشخاص حرام است ولى انتقاد صحيح واصولى جايز است روز قيامت از ظالم و مظلوم سئوال مى‏شود ظالم براى ظلمى [كه] كرده و مظلوم براى اينكه تن به ظم داده است ما وقتى ميرويم امريكا و اروپا ميگوئيم مردم آنجا راحت و آزاد هستند ولى بدبختانه ما آزادى نداريم، بايد ببينيم آنها چه كرده‏اند تا اين آزادى را بدست آورده‏اند. البرز

1ـ برگ خبر اين گزارش بدينشرح است :
گيرنده: مديريت كل اداره سوم
تاريخ: 14 / 3 / 42
شماره : 242
محترما بدينوسيله عين اطلاعيه واصله مربوط بسخنان فلسفى واعظ در حسينيه خيابان سيروس ساعت 0915 روز 14 / 3 / 42 بپيوست تقديم ميگردد. نشاط 14 / 3 / 42
آقاى شهابى 14 / 3
در پرونده نامبرده بايگانى شود.
شهابى