سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی: زمامدار نباید با مردم فرقی داشته باشد

موضوع :مساجد و تكايا
شماره : 824 ـ الف ـ د / 311 تاریخ 9 / 3 / 42

ساعت30 / 20 روز سه شنبه 7 / 3 / 42 مجلس سوگوارى ماه محرم از طرف آذربايجانيهاى مقيم تهران با حضور پنج هزار نفر از دستجات مختلف اعم از دانشجو. دانش‏آموز. بازارى.افراد جبهه ملى افراد وابسته باحزاب جبهه ملى. طلاب علوم دينى در مسجد آذربايجانيها تشكيل شد. آقاى فلسفى بالاى منبر رفت و دنباله بحث شب گذشته در مورد قانون‏گذارى انبياء و فرق آن با قانون ساخته شده بشر صحبت نمود ابتداء ضمن شرح مقدمه‏اى گفت امشب ميخواهم سه اصل كلى درباره شكست قانون ساخته شده بشر و دليل محكم بر قانون انبيا بيان نمايم .1ـ انبياء در موقع قانون گذارى هميشه انگشت روى اصل موضوع ميگذاشتند ولى قانون‏گذار بشر پس از نتيجه‏گيرى و توجه به شكست انگشت روى موضوع ميگذارد. 2ـ چون اين قوانين با وحى پروردگار بانبياء نازل شده تا ابد بدون نقص و محكم خواهد بود و بشر نميتواند بدليل گذشت زمان تغيير قوانين بدهد مگر ساخته او باشد و محكوم به غلط بودن آن باشد 3ـ برترى قانون الهى برقوانين ساخته شده جهانى حاكى از دفاع از طبقه زحمت‏كش كارگر و بالاخره مخالف اشراف است بعد بتشريح يكايك آن پرداخت و مثال آورد كه قانون گذارى بشر كه بوسيله دانشمندان جهان كه همه دوره‏هاى دانشگاه‏ها را گذرانيده و تجارب زيادى اندوخته‏اند و شاهد سقوط كشورها بوده‏اند باين‏نتيجه رسيده‏اند كه احتكار سرمايه و عدم‏گردش پول وضع اقتصادى جامعه رامتزلزل مينمايد. در قانون گذارى انبياء كه 1300 سال قبل وضع شده‏ايم موضوع را روشن نموده و گفته است احتكار پول .بهره گرفتن از آن. باعث فقرعمومى و اجتماع و بالاخره شكست بازار ميشود و تقسيم ارث. خمس. زكوة مال خود حمايت از ضعفا است دستگيرى از پابرهنه‏ها و بگردش درآوردن سرمايه‏ها در جهت حمايت از كارگران بيان داشته است در برابر اين قانون نوكر. كارگر. ضعيف. آقا همه يكسان‏اند و برترى نژادى ندارند متاسفانه در كشور ما براى تثبيت وضع اقتصادى احتياج بنظر اقتصاددانهاى خارجى دارند در حاليكه اسلام بهترين قانون را عنوان نموده است واى بحال ملت و مملكتى كه ميخواهد وضع خود را با قوانينى كه ساخته و ... تز اقتصادى را اجرا نمايد پس از چندى در اثر عمل غلط درآيد آنوقت ميخواهد وضع خود را تثبيت نمايد اگر ما از روى قانون اسلام عمل نمائيم چرا وضع ماباين حالت ميافتند و گرفتار ميشديم اين نتيجه قانون گذارى بشر است كه با پيشرفت علم امروزه ميخواهند خود را راحت نگهدارند ولى انبياء بدون ديدن دانشگاه و عدم آزمايشات چندين ساله در بازارهاى جهان اين پيش بينى‏ها را نموده‏اند پس از شكست نظريات دانشمندان آنوقت پى به اهميت قانون الهى ميبرند آنگاه چند روايت و مثال آورد از حكومت حضرت على(ع) و گفت لنين. استالين و ديگر زمامداران كه هر كدام داعيه حمايت از يك نوع حقوق مردم ضعيف و كارگر را مينمايند آيا از ابتدا شروع كار كه مدعى و مومن هستند راست ميگويند خير بدو دليل عدم صحت گفته‏هاى آنها معلوم ميشود آيا لباس لنين و استالين و ديگر زمامداران با ديگران يكسان است يا خير آيا ثروت و كاخ آنها. وضع بهداشت و غير آنها با مردم ضعيف يكى است مسلما بايستى گفت خير اما حضرت على (ع) در زمان زمامدارى خود لباس بتن داشت كه كهنه‏تر از لباس غلام خود بود. زمامدار بايستى نمونه مردم باشد و فرقى با مردم نداشته باشد اسلام رفاه جامعه رابا وضع قوانين خود و اجراى آن را تضمين نموده و فلان قانون گذار بر اثر تبليغات زياد درباره صحيح بودن و مايه نجات بخشيدن ملت كه تمامى بوسيله حقوق‏دانهاى كشور وضع شده پس از چندى متوجه ميشود كه دراثر گذشت زمان و عدم تطبيق با محيط تازه بايد تغيير نمايد پس باد لايل زنده درقوانين اسلام برترى قوانين آن ثابت ميشود.
فلسفى اشاره بظلم و ستم و غيره در اسلام نمود و افزود اسلام اينكار را منع نموده ولى حاليه ميبينيم كه زمامداران مردم را ميزنند. ميكشند. آزار ميدهند باصطلاح وضع مردم را تثبيت مينمايند و بعد نام آنرا دفاع از كارگر پابرهنه ميگذارند و بحساب مياورند.
ساعت 30 / 21 سخنرانى فلسفى خاتمه يافت و ضمن سخنرانى با آوردن مثالهائى از خلفاء كنايه و حملاتى به دولت مينمود و مشروح آن بوسيله نوار ضبط صوت گرفته شد. از مأمورين انتظامى در مجلس مزبور زياد بچشم ميخورد كه اغلب آنها را مردم ميشناختند. بهره‏بردارى شده است
در پرونده آقاى فلسفى بايگانى شود