سند نامه ::
 
آیت الله بروجردی: مي‌بينم روزی را كه جاسوسان بهایی تمام مقدسات دين و شاه مملكت را به تزلزل خواهند انداخت

موضوع : اظهارات فلسفى واعظ
شماره : 680 تاریخ 2 / 10 / 41

شب دوم ديماه 41 در مسجد چهار راه حسن آباد آقاى فلسفى واعظ ضمن‏گفتن مطالبى درباره انسان و حيوان چنين اظهار داشتند بعد قضيه ايران و عالم تشيع را پيش كشيدند كه چه زحماتى علماء و بزرگان و روساى مملكت كشيدند تا ايرانى متحد را بگفتن لااله الاالله و محمد رسول الله و على ولى الله واداشتند الان چند وقتى است كه يكعده جاسوس ممالك ديگر درست شده بنام بهائى اين مملكت را ميخواهند فلج كنند و دولت وقت هم نميداند بعدا گفت آيت الله بروجردى نامه‏اى كه براى من نوشته الان موجود است فرمود ميبينم آنروز را كه اين جاسوسان مزدور خائن تمام مقدسات دين و شاه مملكت را بتزلزل خواهند انداخت و همه چيز ما را خواهند برد واقعا هر چه فرموده كم مانده كه اين جاسوسان همه چيز ما را لكه‏دار كنند. دولت هم بآنها پر و بال ميدهد ودست و بال ما را ميبندد الان چهار صد نفر از تجار محترم و متدين هستند كه تلويزيون و راديو ملى درست كنند دولت اجازه نميدهداما بيك جاسوس مزدور1 اجازه داده ميشود تلويزيون بياورد و با بى‏آبروئى در اين مملكت مشغول جاسوسى باشد آقايان چشم و گوش باز كنيد كه اين مزدوران بهمه چيز ما دست درازى كرده و با همه مقدسات مملكت ما دشمن هستند بايد خيلى هشيار باشيد و كار بجاى باريك كشيده از اصفهان براى من نامه آمده كه حتى مهندسين متدين را بهر نحوى است نميخواهند استخدام كنند چرا يك رئيس بهائى در سر كار گذاشته‏اند هر جا يك شغل حساسى هست اين جاسوسها اين قدر پول خرج ميكنند تا آن شغل رابدست بياورند و شما كمر همت به بنديد و آماده باشيد هر وقت مجتهدين دستورى دادند فورى اين جاسوسان را از اين مملكت بيرون كنيد ببينيد چقدر ما مرده هسيتم يكماه و چندى مجتهدين اعلاميه دادند نگذاشتند روزنامه‏ها بنويسند و نه راديو بگويد و جواب هم نميدادند چرا بهائى‏ها ميخواستند انجمنهاى ايالتى و ولايتى را درست كنند و بهر نحوى رؤساى آنان را از خودشان سركار بياورند يكمرتبه بگويند ما هم در مملكت هستيم و بايد همه چيز داشته باشيم اما علما فهميدند نگذاشتند اين افراد كثيف كار خودشان را انجام بدهند بالاخره شاه مملكت ما حافظ مذهب جعفرى هستند و و دين رسمى جعفرى است و بايد بيدار شد و نگذاشت اين جاسوسان مزدور عقايد پليد و كثيف خودشان را بكرسى عمل بنشانند مردم بيدار باشيد ما اين قضيه را ادامه خواهيم داد تا آن روزيكه اختيارات از اين جاسوسان مزدور گرفته شود.
بايگانى شود
8 / 10 / 41


1 ـ مقصود آقاى فلسفى از جاسوس مزدور حبيب‏اللّه‏ ثابت معرف به ثابت پاسال، سرمايه‏دار متنفذ بهايى كه مؤسسات توليدى و تجارى متعددى را در اختيار داشت مى‏باشد.