سند نامه ::
 
گزارش مامور ساواک از سخنان آیت الله فلسفی

موضوع: بيانات آقاى فلسفى واعظ تهران ـ مسجد ارك پيرو 1957 س ت / 3 ـ 11 / 9 / 41
گيرنده : رياست ساواك تهران تاریخ 12 / 9 / 41
فرستنده : بخش 3 شماره : 1977 / س ت / 3

محترما بدينوسيله 5 برگ متن گفتار نامبرده بالا ليله 12 / 9 / 41 در مسجد ارك بوسيله مأمور اين ساواك گزارش گرديده است.
رئيس ساواك بخش 3
صدارت

نظريه ـ از لحن گفتار آقاى فلسفى چنين استنباط مى‏شود كه نامبرده با لطائف الحيل بخشش و سياست خاص دولت را در مورد لغو تصويبنامه1 در افكار عمومى بقدرت و نفوذ علماء و روحانيون تعبير و تفسير نموده و روى انتخابات و افتتاح مجلسين مردم را تحريك مينمايد زيرا از حاضرين سؤال كرده است كه من از شما ميپرسم انتخابات آزاد و افتتاح مجلسين را خواهانيد يا نه و حاضرين در حضور علماء و روحانيون كه اكثريت قابل ملاحظه‏ايرا دارا بودند در جواب گفتند بلى ما خواستار جدى و فورى آن هستيم.
1 ـ اطلاعيه شود
2 ـ در گزارش روزانه درج شود
12 / 9 / 41

1ـ نقل خاطرات آقاى فلسفى در رابطه با اين سند خالى از لطف نيست : «بعد از مخالفت امام و ساير علماى قم با اين تصويبنامه، عَلَم در اواخر آبان 1341 طى تلگرافى به علما و همچنين در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام نمود كه شرط اسلاميت براى انتخاب شوندگان انجمن‏هاى ايالتى ولايتى مورد نظر دولت مى‏باشد و سوگند به قرآن مجيد همچنان پابرجاست و مسأله درخواست علما داير بر مسكوت ماندن عدم شركت زنان در انجمنهاى ايالتى و ولايتى، به مجلس ارجاع داده خواهد شد تا تصميم‏گيرى نمايند. از آنجا كه اين ترفند نتيجه نداد و مخالفت آقايان علما ادامه يافت، عَلَم مجددا مصاحبه‏اى نمود و گفت «چرخ زمان به عقب برنمى‏گردد» و در واقع خواست تلويحا روحانيون را مرتجعانى قلمداد كند كه مردم را به قهقرا برمى‏گردانند! اين مطالب را روزنامه‏ها نوشتند و من شب درج آن خبر به منبر رفتم و در باره آن صحبت كردم. همان منبع، ص 240