سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی: يك عده بهائى كه هيچ كجاى دنيا آنها را راه نمي‌دهند مي‌خواهند قرآن و اسلام را از بين ببرند

گزارش1
شماره : 615 تاریخ 8 / 9 / 1341

محترما معروض ميدارد ساعت 830 صبح 8 / 9 / 41 آقاى فلسفى واعظ با حضور چند هزار جمعيت در مسجد سيد عزيزالله بمنبر رفته و گفته است چون دولت خواسته‏هاى روحانيون را انجام داد قرار نبود اين مجلس تشكيل شود ولى من آمدم از شما مردم مسلمان شجاع كه تا آخرين سر حد امكان براى حفظ قرآن و اسلام ايستادگـى كرديد تشكر بنمايم و بگويم اى مردم: ذيل جوابى كه آقاى علم بروحانيون داده نوشته است (اسدالله علم) ولى اين اسدالله علم نبود كه اين كار را انجام داده بلكه مردانگى شما بود.
اضافه نمود كه يك عده بهائى كه هيچ كجاى دنيا آنها را راه نميدهند در تمام كارهاى ما رخنه نموده و ميخواهند قرآن و اسلام را از بين ببرند عليهذا بر شما واجب است با آنها مبارزه نموده و آنها را نابود نمائيد و مبارزه ما با اين جماعت بايد ادامه داشته باشد سپس رشته سخنرا بجرايد كشانده و گفته: اى كاش جرايد ما غيرت داشتند و وضعيت حاضره اين مجلس را مينوشتند سپس از اقتصاديات و وضعيت مردم صحبت كرده پس از ذكر مصيبت با صداى بلند گفته‏است زنده باد اسلام ـ زنده باد قرآن ـ زنده باد روحانيت. پس از سخنرانى فلسفى چند نفر آخوند بين مردم قلقله انداخته و گفته‏اند قرار بود دولت الغاى تصويب نامه را اعلام كند در صورتيكه فعلاً عدم اجراى آنرا اعلام داشته چند نفر بازارى هم گفته‏اند برويم دكاكين را بازكنيم همان آخوندها گفته‏اند چه كسبى ـ چه كارى.

نظريه
آنچه استنباط مى‏شود جريان بهائى گرى را روحانيون دنبال خواهند كرد و بيشتر بغض آنها از تلويزيون ميباشد كه وسيله ثابت پاسال اداره مى‏شود و آقاى علاء وزير دربار شاهنشاهى و تيمسار دكتر ايادى را حامى اين دستگاه دانسته، آن را مركز جاسوسى بهائيان و كليمى‏ها مى‏دانند عليهذا باستحضار مى‏رساند كه چندى قبل مقرر گرديد تلويزيون ايران را بمبلغ قريب يكميليون تومان اداره تبليغات از ثابت پاسال خريدارى نمايد و براى اجراى برنامه صحبت از اين بود كه سالنهاى فعلى اداره تبليغات براى انجام برنامه كافيست فقط محلى را بايد براى نصب بلندگو در نظر گرفت.
(بطوريكه در اداره تبليغات صحبت بود ثابت پاسال ساختمان فعلى تلويزيون ايران را بمنظور مهمانخانه ساخته و چنانچه دستگاه تلويزيون از آنجا خارج شود استفاده مهمانخانه از آن محل خواهند نمود.)
در خلال مذاكره براى خريد تلويزيون اختلافى بين تبليغات و اداره هنرهاى زيبا براى تصاحب و انجام برنامه‏هاى تلويزيون پيش آمد نمود و اين جريان متوقف گرديد اينك در صورت استقرار رأى اولياى امور چنانچه صلاح و مقتضى باشد براى آنكه بطور كلى در آتيه دست آويزى براى عناصر مفسد جو باقى نماند چنانچه اجراى برنامه‏هاى تلويزيون بعهده اداره تبليغات و انتشارات واگذار گردد بُرنده‏ترين سلاح از دست اين عده خارج و باين ماجرا خاتمه داده خواهد شد.
اعلاميه دولت و اعلاميه ديگرى كه صبح امروز در مسجد سيد عزيزالله بين مردم تقسيم ميشد بپيوست تقديم و موكول باوامر عاليست. نشاط
از نظر بخش 332 اقدامى ندارد و جريان مسجد سيد عزيزالله گزارش گرديده است درج شده
باستحضار رؤساى بخشهايى 333 و 336 برسد سپس در پرونده انجمنهاى ايالتى و ولايتى
بايگانى شودثابتى 12 / 9 / 41
بهره‏بردارى شد در پرونده مربوطه بايگانى شود 25 / 9 / 41
از نظر بخش 335 اقدامى ندارد در پرونده مربوطه بايگانى شود مهرى 28 / 9 /
1 ـ گزارش ديگرى نيز از اين مجلس به شرح زير براى ساواك توسط منبع ديگرى تهيه شده است:
موضوع: برگزارى مراسم در مسجد سيد عزيزالله
تاريخ : 8 / 9 / 41
محترما معروض ميدارد:
بنا بدعوت قبلى كه از طبقات مختلف مردم شده بود از ساعت 6 صبح روز 8 / 9 / 41 بتدريج بازاريان طلاب علوم دينى و تعدادى از دانشجويان دانشگاه در مسجد سيد عزيزالله تجمع نمودند. در ساعت 9 آقاى فلسفى بمسجد وارد و مردم براى ورود ايشان صلوات فرستادند نامبرده پس از يكربع بمنبر رفته و گفت ضمن آمدن بمسجد متوجه شدم كه اكثر مغازه‏هاى بازار بسته است اينموضوع براى من دلگرم كننده بود زيرا حس كردم اين خواسته عموم طبقات ميباشد و با اين ترتيب آقايان بازاريان علاقه و صميميت خود را نسبت بعلماء و روحانيون نشان دادند و عملاً از آقايان علماء پشتيبانى شد و اين تنها احترامى بوده است كه مردم براى پسر پيغمبر (ص) قائل شدند زيرا در چند شب پيش‏كه در بين علماء براى بستن بازار مذاكره شد عموما اظهار نظر كردند كه بستن بازار را بميل و اراده خود بازاريان واگذار نمائيم من ميخواهم بمخبرين جرايد داخلى و خارجى كه بدون شك در اين مجلس حضور دارند با نهايت شهامت اعلام نمايم كه ما براى كشيدن چپق دور هم نمى نشينيم بلكه ميخواهيم قانون اساسى را حفظ نمائيم زيرا در سرنوشت مملكت ما دخالت دارد آقايان بايد اين‏ابراز احساسات بى‏شائبه طبقات مختلف مردم نسبت بعلماء علماء را در جرايد درج نمايند.
مردم زنده باشيد بيدار باشيد در هر مورد بايد مسلمانان دست اتفاق و اتحاد بهم داده و در پايدارى مملكت و دين اسلام بكوشند آخر در مملكت ما مردها چه اختيارى دارند كه بزنها هم حق رأى داده شود فقط اگر اين جريان عملى ميشد اسلام از بين ميرفت. من مبارزه ايرا شروع كرده‏ام كه ميدانم برايم گران تمام مى‏شود ولى چه عيبى دارد كه در راه اسلام كشته شويم بعد از اينكه دولت در ساعت 22 ديشب تصويبنامه مورخه 14 / 7 / 41 را لغو نمود و اعلام داشت كه مفاد آن از اين تاريخ قابل اجرا نيست من فكر كردم كه تشكيل اين جلسه ديگر لزومى ندارد ولى برخود واجب دانستم كه براى عرض تشكر از برادران دينى در اين مجلس حضور يافته و بمنبر بروم عين نامه ايكه ساعت 1 بعد از نصف شب ديشب از طرف آقاى نخست وزير براى حضرت آيت الله تنكابنى ارسال شده قرائت ميكنم. متن نامه اين بود كه «ديشب هيئت وزيران تشكيل شد و تصويبنامه مورخه 14 / 7 / 41 را لغو نمود و منظور من از كتاب آسمانى هم همان قرآن مجيد بوده و هيچ منظورى از اين جريانات نداشتم زيرا خود يكفرد مسلمان هستم.» با اين ترتيب خواسته آقايان علماء و عموم مسلمانان ايران صورت عمل بخود گرفت و در اين جلسه ما به اشخاصيكه بدين اسلام كمك ميكنند دعا مينمائيم و كسانيرا كه بدعت بد ميگذارند اگر قابل هدايت هستند از خداوند ميخواهيم كه هدايتشان فرمايد و در غير اينصورت نابود سازد. وضع بازار ـ قبل از ورود آقاى فلسفى بمسجد ـ عده در مسجد حضور داشتند و مغازه‏هاى دهانه بازار و بازار زرگرها و قسمتى از كفاشها و كيلوئى فروشها باز بود ولى ساير دكاكين بازار كه اكثريت قابل ملاحظه (كه) تا اين ساعت با آنها بود؛ بسته بودند كه بتدريج ضمن اطلاع از نظريه آقايان علماء مبادرت به باز كردن مغازه‏هاى خود نمودند در خاتمه مجلس با وجوديكه از طرف آقاى فلسفى دستور اكيد داده بود كه با نهايت آرامش مجلس را ترك نمايند معهذا عده(اى) بطور حركت دسته جمعى در حاليكه سركار سرهنگ خاتمى نيز در جلو آنها در حركت بود و با فشار ويرا بجلو ميراندند بمحض رسيدن به مسجد شاه همگى شعار «اسلام پيروز است» ميدادند كه با كمك مأمورين كلانترى 8 متفرقه شدند. ضمنا تعدادى اعلاميه توزيع گرديد كه نمونه‏هائى از آن بپيوست تقديم ميگردد. جمعيت در حدود 6 هزار نفر بنظر مى‏رسيد.
رئيس ساواك بخش 3
صدارت
اقدام شد. بايگانى شود