سند نامه ::
 
سفر آیت الله فلسفی به آلمان

درباره: آقاى فلسفى واعظ
از: كشور ـ آلمان غربى ـ هوشنگ تاریخ 23 / 4 / 39
به: مركز ـ اداره كل سوم شماره: 451

آقاى فلسفى واعظ در راه مسافرت به هايدلبرگ در تاريخ 16 / 4 / 39 به گوتينگن وارد و در منزل آقاى هاشم منصورى با دانشجويان ملاقات و به سؤالات دينى آنها پاسخ گفته‏اند. به استحصار رياست بخش 2 برسد سپس در پرونده آقاى فلسفى بايگانى شود
نشاط 5 / 5 / 39
ملاحظه شد بخش 2 نشاط
11 / 5 / 39
1ف 20 بخش 2
تحت اقدام است